Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1778830
  • Do końca roku: 159 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Kartka z kalendarza

 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-07-25

  Imieniny: jakuba, Krzysztofa

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

ekoszkoła 

Edukacja ekologiczna w przedszkolu

 

1. Wstęp

            Świat, w którym żyjemy, jest piękny. Wspaniałe krajobrazy, przepiękne kolory, cuda stworzone przez naturę... Niestety, tylko tam, gdzie nie ma ludzi. W codziennym wyścigu po dobra materialne przestaliśmy myśleć o otaczającym nas świecie zwierząt i roślin. Bezmyślnie niszczymy wszystko, co – paradoksalnie – niezbędne do życia: powietrze, lasy, wodę... i zasypujemy świat tonami śmieci. Zagrożenia istniejące na naszej Planecie są spostrzegane już przez najmłodsze dzieci, które podczas spacerów i wycieczek obserwują zaśmiecone i zatrute środowisko. Uświadomienie sobie czym grozi dalsze prowadzenie gospodarki rabunkowej jest pierwszym krokiem do sukcesu, kolejnym: próba przekazania swojej wiedzy innym. Realizując program wychowawczy przedszkola staramy się  zawrzeć w nim większe i mniejsze akcenty ochrony środowiska. W sposób zaplanowany stosujemy i propagujemy swoją wiedzę z zakresu ekologii okazjonalnie i na bieżąco.
             Program ma charakter otwarty, można go zmieniać i modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Jest on zaplanowany na 3 lata i jest zgodny z głównymi zadaniami przedszkola. Nauczyciel pełni w nim rolę przewodnika i koordynatora działań. Formy i metody pracy będą różnorodne, dostosowane do poziomu i możliwości dzieci, doświadczeń życiowych oraz nawyków wyniesionych z domu.

 

 

2. Charakterystyka programu – „Edukacja ekologiczna w przedszkolu

   

          Program „Edukacja ekologiczna w przedszkolu”  przeznaczony jest do realizacji w grupie dzieci 5, 6-letnich, natomiast dzieci młodsze uczestniczą w dowolnych zajęciach , osłuchują się z zagadnieniami i obserwują. Myślą przewodnią oraz  podstawą doboru i układu treści było poznawanie ekologicznych aspektów  własnego domu, przedszkola i najbliższego otoczenia, samodzielne zdobywanie wiedzy przyrodniczej poprzez rozwiązywanie problemów, dokonywanie bezpośrednich obserwacji i przeprowadzanie eksperymentów.

           

Prowadzi to do rozwoju zainteresowań przyrodniczych (środowiskowych) dzieci, motywowania ich do działania oraz kształtowania postaw i umiejętności badawczych w stosunku do przyrody. Zajęcia w terenie to szczególnie wartościowe lekcje patrzenia, słuchania, mówienia i myślenia. Zbliżają one dzieci do natury, przy czym dzieci poznają praktyczną wiedzę, doświadczają emocji, radości i zaspokajają swą ciekawość.

           

             Realizacja programu ma pomóc w kształtowaniu u dzieci umiejętności, postaw i zachowań mających na celu zrozumienie świata  przyrody oraz problemu środowiska. Poprzez jego realizację dziecko zdobędzie umiejętności:

-     obserwowania i opisywania składników środowiska i współzależności między nimi,

-     projektowania  działań mających na celu właściwe korzystanie z zasobów przyrody oraz poprawę stanu najbliższego środowiska,

-          przeprowadzania i prezentowania prac badawczych,

-          podejmowania decyzji i działań na rzecz środowiska naturalnego, w tym aktywnego uczestnictwa w akcjach sprzątania świata,

-          wynikające z uczestnictwa w konkursach przyrodniczych, ekologicznych, organizowanych przez placówki oświatowe i inne.

Efektem realizacji programu powinno być ukształtowanie takiej jednostki, która nie będzie bezmyślna, samolubna i konsumpcyjna wobec przyrody i jej zagrożeń.

 

3. Treść i struktura programu.

 

          Punktem wyjścia do opracowania  programu ,,Edukacja ekologiczna w przedszkolu” była ,,Podstawa programowa wychowania przedszkolnego” z dnia 23 grudnia 2008 roku. Jest on również zgodny z celami edukacyjnymi, zadaniami i treściami zawartymi w programie wychowania przedszkolnego J. Andrzejewskiej , J. Wieruckiej  ,,Razem w przedszkolu”. Stanowi on  podstawę pracy wychowawczo – dydaktycznej Przedszkola  w Witoszowie Dolnym.

            Treść programu jest zbiorem planowanych czynności dziecka, które mają doprowadzić do zmian w jego rozumieniu świata, skierowaniu uwagi na rzeczy ważne i wywołaniu działań pożądanych wychowawczo. Jest związana z ich oczekiwaniami, poziomem oraz kierunkiem zainteresowań. Różnorodne powiązanie różnych rodzajów wiedzy i doświadczeń stwarza większe szanse na uzyskanie przez dzieci spójnego obrazu wiedzy i głęboko sięgającego zrozumienia materiału. Te same treści będą się powtarzać wielokrotnie
 umożliwiając tym samym dziecku poszerzanie i pogłębianie wiadomości i umiejętności wraz ze wzrastającymi możliwościami intelektualno-percepcyjnymi. Dobrane są tak, by były ciekawe, stymulowały do myślenia, poszukiwania i działania. Mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez  potrzeby i możliwości dzieci. W programie zawarte zostały następujące treści programowe:

 

Obszar IV: Poznawanie i rozumienie świata przyrody

ZIEMIA

_ budowa Ziemi

_ ogień

_ powietrze

_ woda

_ ziemia jako gleba

_ zjawiska atmosferyczne

_ flora i fauna w ekosystemach

_ człowiek jako opiekun i niszczyciel przyrody

_ ochrona środowiska

FAUNA

_ fauna a pory roku

_ poznanie fauny niedostępnej bezpośredniemu

doświadczeniu

_ cykle rozwojowe wybranych zwierząt

_ zawody związane ze zwierzętami

_ hodowle zwierząt

_ pojęcia przyrodnicze

_ ciekawostki przyrodnicze

FLORA

_ flora a pory roku

_ kącik przyrody

_ historia roślin

_ rośliny ogrodu botanicznego

_ zawody związane z roślinami

_ pojęcia przyrodnicze

_ ciekawostki przyrodnicze

            Ważnym elementem rozwoju dziecka jest kontakt z naturą. Intensywnie rozwijające się

fizycznie i umysłowo dziecko w wieku przedszkolnym jest ciekawe świata. Chce badać,

poznawać, odkrywać i poszukiwać. Do takich działań potrzebuje większej niż dom przestrzeni.

Tę przestrzeń stwarza mu środowisko przyrodnicze, np. łąka, las, park, skwer.

Przedszkole, wychodząc naprzeciw potrzebom poznawczym dziecka, codziennie organizuje

kontakt bezpośredni lub pośredni ze środowiskiem przyrodniczym. Edukacja ekologiczna

poprzez liczne spotkania dziecka z przyrodą ma prowadzić do nabywania przez

nie świadomości, że wszystko w naturze jest ostatecznie ze sobą powiązane

 

 Materiał zawarty w programie ma układ koncentryczny.

 

4. Cele ogólne edukacji ekologicznej w przedszkolu.

   

 •           Włączenie do planu pracy przedszkola  oddziaływań proekologicznych .
 •           Kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń.
 •           Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie.
 •           Ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
 •           Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego człowieka.
 •           Kształtowanie poczucia tożsamości z otaczającym środowiskiem.
 •           Umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.
 •           Przekazywanie pozytywnych ekologicznie wartości ludziom z najbliższego otoczenia.
 •           Pogłębianie zainteresowań, pobudzanie inicjatywy, samodzielności.
 •           Projektowanie i przeprowadzanie różnych badań.
 •           Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

 

            Z powyższych celów wynikają zadania dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Zadania będą działaniami, które zrealizuję w dążeniu do osiągnięcia celów.

 

Formy, metody i warunki pracy.

 

Formy i metody pracy są różnorodne, dostosowane do poziomu, wiedzy i możliwości dzieci, wieku, ich doświadczeń życiowych, nawyków itp.

Proponowane formy pracy:

 •        Zajęcia z całą grupą z zastosowaniem aktywnych metod pracy.
 •         Zajęcia w zespołach.
 •         Zajęcia indywidualne wyzwalające swobodną ekspresję.

 

Podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu jest zabawa. Z nią związany jest proces nauczania, na niej też oparte będą wszystkie działania związane z realizacją programu.

 

Proponowane metody pracy:

 

            Realizacja  programu powinna się opierać na stosowaniu aktywnych  metod poznawania środowiska. Większość zadań może być realizowana w grupie. Jest to bardzo istotne  w nabywaniu przez dzieci umiejętności pracy w grupie i komunikowania się. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody, które pozwalają wszystkim przyswajać wiedzę, umiejętności, rozwijać twórczość, wyrażać ekspresję ( w różnych jej formach). Są wśród nich:

 

 •         metoda oglądowa: obserwacja (spontaniczna i kierowana), pokaz, prezentacje multimedialne, wystawy,
 •         metoda słowna: pogadanka, dyskusja, opis ( z wykorzystaniem obrazów naturalnych, modeli ), opowiadanie, wywiad, praca z literaturą turystyczno-krajoznawczą i czasopismami, gry dydaktyczne, spotkania
 •  
 •         metoda praktyczna (badawcza ): spacery, wycieczki, zajęcia w terenie, doświadczenia i eksperymenty, hodowla, praca dla środowiska.

Stosowanie różnych metod umożliwia organizację pracy w grupach, a także indywidualne traktowanie każdego dziecka. Dzięki temu każdy uczestnik zajęć może w maksymalny sposób rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności. W czasie realizacji programu metody te wzajemnie się przenikają i uzupełniają.

 

 

 

 

 

 

Warunki realizacji programu:

 

 •         Podmiotowe:  dzieci: wiek – 5, 6 lat, oraz młodsze dzieci zainteresowania przyrodnicze, ciekawość poznawcza.
 •          nauczyciel: zainteresowania przyrodnicze,
 •         Szkolne:         materialne: wyposażenie przedszkola w odpowiednie środki,
 •          społeczne: atmosfera wspierająca działania nauczyciela, życzliwa pomoc dyrekcji, rodziców i osób chętnych do współpracy
 •         pozaszkolne:   rodzice: przekonanie oraz życzliwa pomoc ( także materialna), współdziałanie z nauczycielem poprzez udzielanie pomocy swoim i innym dzieciom, dostarczanie materiałów i sprzętu, osobiste uczestnictwo w realizacji programu.
 • sponsorzy: wsparcie finansowe i rzeczowe.

 

 

 Środki dydaktyczne:

 

            Okazy naturalne, lupa, kompas, termometr, taśma miernicza, atlasy przyrodnicze, albumy, encyklopedie, mapa, plan miasta, przewodniki turystyczne, czasopisma,  aparat fotograficzny, lornetka, broszury, informatory, plakaty, materiały pochodzące od organizacji ekologicznych, preparaty, filmy video, teczki z materiałami gromadzonymi przez dzieci,  materiały pochodzące od organizacji zajmujących się ekologią.

 

 

 

 

 

 

 

Temat

Cele szczegółowe

Zakres treści

Procedura osiągania celów

Przewidywane osiągnięcia

 

PORY ROKU

Zaspokajanie potrzeby obcowania ze zjawiskami przyrodniczymi w warunkach naturalnych.

Zmiany w przyrodzie w różnych porach roku.

Spacery, obserwacje przyrodnicze.

Posiada bogatą wiedzę o różnorodności życia flory i fauny.

Pogłębianie wiadomości dotyczących pór roku.

Charakterystyczne cechy pór roku.

Obserwacje przyrodnicze.

 

Wie kiedy rozpoczynają się i kończą pory roku. Wypowiada się na temat zmian w przyrodzie związanych z porami roku.

Kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody.

Pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Zmiana wystroju kącika przyrody.

Potrafi obserwować przyrodę różnymi zmysłami.

Rozbudzanie wrażliwości estetycznej, zachęcanie do twórczej ekspresji.

Utrwalanie własnych przeżyć  w formie plastycznej.

Kronika ekologiczna grupy. Gazetka grupy.

Potrafi wyrazić własne emocje związane ze środowiskiem.

 

JESIEŃ

Poznawanie pospolitych gatunków roślin występujących w najbliższej okolicy.

Znajomość roślin i w najbliższej okolicy.

Zabawy terenowe ,,Tropiciele przyrody”. Publikacje i albumy przyrodnicze. Udział w akcji Lasów Państwowych ,,Czysty las”.

Zna pospolite gatunki roślin w najbliższym otoczeniu.

Rozpoznawanie pospolitych drzew liściastych występujących w otoczeniu przedszkola.

Poznanie głównych rodzajów drzew i ich budowa.

Wykonanie albumu  drzew liściastych.

Rozpoznaje i potrafi nazwać popularne drzewa liściaste.

Uświadomienie zalet spożywania warzyw i owoców.

Szkodliwy wpływ środków chemicznych na jakość owoców i warzyw.

Własnoręczne przygotowanie sałatki owocowej i surówki do obiadu.

Rozumie znaczenie warzyw i owoców w diecie człowieka.

Zapoznanie z najpopularniejszymi ziołami i przyprawami i ich znaczeniem dla zdrowia człowieka.

Znaczenie i wykorzystywanie ziół.

Wykonanie zielnika. Zorganizowanie kącika ,,Zdrowie w kuchni”.

Zna popularne zioła i przyprawy oraz ich działanie. Wykonuje zielnik   wykorzystując rośliny z najbliższego otoczenia.

 

ZIMA

Uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków.

Zagrożenia i pomoc w przetrwaniu  zimy.

Wykonywanie karmników. Opieka nad karmnikami na terenie przedszkola.

Pomaga zwierzętom przetrwać okres zimowy.

Ukazanie różnych postaci wody w przyrodzie.

Postaci wody w przyrodzie. Woda w życiu człowieka.. Oszczędne gospodarowanie wodą.

Zabawy badawcze.

Zna i potrafi wymienić 3 postaci wody: para, woda i śnieg.

 

WIOSNA

Poznanie procesu hodowli roślin.

Rośliny doniczkowe. Warunki konieczne do hodowli.

,,Zielony ogródek” w sali.

Zna i nazywa wybrane kwiaty doniczkowe. Zna proces ich hodowli.

Rozpoznawanie i nazywanie ptaków wracających wiosną do Polski.

Wędrówki ptaków.

Albumy. Zabawa badawcza ,,Tropiciele przyrody”.

Rozpoznaje ptaki wracające wiosną do Polski.

Zapoznanie z wybranymi zjawiskami przyrodniczymi.

Zjawiska przyrodnicze.   Wiatr jako ruch powietrza.

Zabawa badawcza - prognozowanie pogody na podstawie typów chmur i siły wiatru.

Wie, że wiatr to ruch powietrz Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

 

LATO

Zapoznanie z wybranymi roślinami i zwierzętami żyjącymi w środowisku wodnym.

Staw - przykład środowiska wodnego.

Wycieczka. Obserwacje życia w akwarium. Film.

Rozumie znaczenie wód dla wybranych form życia.

Zapoznanie z wybranymi roślinami uprawianymi przez człowieka – zboża.

Gatunki roślin zbożowych.

Wystawa prac wykonanych ze słomy i kłosów zbóż.

Rozpoznaje : żyto, pszenicę, jęczmień, owies.

Zapoznanie z ekosystemem leśnym.

Warunki życia w lesie

(temperatura, nasłonecznienie, wilgotność).

Wycieczki do lasu. Obserwacje bezpośrednie.

Docenia znaczenie gospodarcze i przyrodnicze lasu.

 

ZDROWA ŻYWNOŚĆ

Dostarczanie wiedzy na temat znaczenia wybranych produktów spożywczych dla organizmu człowieka.

Właściwe odżywianie się i  jego związek ze zdrowiem.

Wyprawa do sklepu ze zdrową żywnością.

Wie, jakie produkty spożywcze mają największą wartość dla organizmu dziecka.

Zapoznanie z naturalnymi ,,lekarstwami” ofiarowanymi przez przyrodę.

Propagowanie zdrowego trybu życia.

Stworzenie w sali kącika ,,Spiżarnia”.

Wie, że przyroda ofiaruje człowiekowi naturalne lekarstwa. Potrafi wymienić niektóre z nich

Zapoznanie z procesem przechowywania i konserwowania żywności dawniej i dziś.

Wpływ środków konserwujących na organizm człowieka.

Wycieczka do skansenu . Spotkanie z babcią

Zna różne sposoby konserwacji żywności, potrafi je ocenić.

Wprowadzenie pojęcia ,,zdrowa żywność”

Świadoma konsumpcja a stan zasobów naturalnych Ziemi i jakość środowiska naturalnego (ekologiczne zakupy).

Pokazy i degustacja zdrowej żywności

Umie dokonać prawidłowego wyboru w sklepie spożywczym.

Ukazanie oddziaływania produkcji żywności na środowisko.

Ekologiczne zakupy jako rozwiązanie problemu odpadów.

Analiza opakowań produktów spożywczych.

Wie, w jaki sposób produkcja żywności wpływa na środowisko.

 

WODA

Zapoznanie z rolą wody w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie człowieka

Badanie wpływu detergentów na moczarkę kanadyjską.

Wyjaśnia istotę znaczenia czystości wód dla zdrowia i środowiska.

Poznanie źródła i rodzajów zanieczyszczeń wody.

Wpływ człowieka na zanieczyszczenie wody. Wysypiska śmieci i ich wpływ na zanieczyszczenie wód gruntowych.

Porównywanie wody mineralnej, przegotowanej i z kranu – zabawy badawcze.

Ma świadomość zanieczyszczeń i zagrożeń ukrytych w wodzie z kranu.

Nabycie umiejętności badania i oczyszczania wody.

Zbudowanie prostego filtra i zastosowani go do oczyszczania wody. Stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Doświadczenia ekologiczne - badanie czystości wody

Potrafi ocenić stan czystości wody, zna zasady jej oczyszczania.

Uświadomienie konieczności i sposobów ochrony wód.

Zasada krążenia wody w przyrodzie – konieczność jej znajomości. Oczyszczalnia ścieków.

Wycieczka, spotkanie z pracownikami oczyszczalni.

Wie, gdzie oczyszczana i uzdatniana do picia jest woda. Zna podstawy procesu oczyszczania.

Ukazanie wody jako środowiska życia.

Staw, rzeka – jako przykład środowiska życia organizmów wodnych.

Rozbudowanie i opieka nad akwarium grupowym. Wycieczka i obserwacje nad rzeką.

Wie, że woda jest naturalnym środowiskiem życia ryb, raków i roślin wodnych. Ocenia stan czystości wody w stawie.

 

NASZE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

Nabycie umiejętności korzystania z dóbr przyrody bez jej bezmyślnego niszczenia.

Zasady zachowania w środowisku przyrodniczym.

Plakaty ukazujące powody, dla których należy chronić przyrodę.

Wie jak należy zachowywać się w lesie, aby chronić go przed zniszczeniem.

Poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego.

Turystyka w naszym regionie- piękne zakątki i inne osobliwości.

Obserwacje bezpośrednie. Zabawy badawcze.

Posiada poczucie przynależności do środowiska lokalnego, regionu, kraju.

Ocena zagospodarowania najbliższych terenów rekreacyjnych.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w mieście.

Spacery w okolicy przedszkola, wycieczka do Parku w Świdnicy. Przygotowanie fotoreportażu.

Zna zasady zachowania obowiązujące przy korzystaniu z dóbr przyrody: w lesie, nad rzeką... Potrafi zaproponować zmiany.

 

OBSZARY PRZYRODNICZE I OBIEKTY CHRONIONE

Poznanie podstawowych pojęć ekologicznych i związanych z ochroną przyrody.

Wpływ codziennych czynności na stan środowiska.

Wyjaśnienie pojęć: ekologia, środowisko, degradacja.

Obserwacja w terenie naturalnych oraz przekształconych składników krajobrazu.

Wie, czym zajmuje się ekologia. Swobodnie operuje pojęciami i terminami ekologicznymi.

Poznanie zasady zachowania się na obszarach chronionych.

Motywy ochrony przyrody (estetyczne, zdrowotne, naukowe).

Spotkanie z pracownikiem Arboretum w Kopnej Górze.

Stosuje zdobyte wiadomości w praktycznym działaniu.

zna zasady zachowania się na terenach objętych ochroną przyrody

Przybliżenie pracy służb leśnych.

Rola i zadania służb leśnych w ochronie przyrody.

Spotkanie z leśnikiem opiekującym się lasami na terenie gminy.

Zna zawody związane z ochroną terenów leśnych.

Przekonanie o walorach przyrodniczych własnej gminy.

Ochrona krajobrazu, ochrona gatunkowa oraz pomniki przyrody.

Zapoznanie z publikacjami.

Jest przekonany o walorach przyrodniczych własnego regionu.

Przekonuje innych do działań na rzecz ochrony przyrody.

 

Zrozumienie sensu i celu tworzenia systemu obszarów chronionych.

Ochrona naturalnych zasobów przyrody i zabytków przyrody.

Zapoznanie z publikacjami.

Rozumie potrzebę ochrony przyrody. Rozumie sens i cel tworzenia obszarów chronionych. Wymienia przynajmniej 3 rodzaje obszarów chronionych oraz pomników przyrody.

Zapoznanie z osobliwościami Nadnarwiańskiego Parku Narodowego.

Nadnarwiański Park Narodowy

Wycieczka

Rozumie pojęcie: Park Narodowy. Zna osobliwości przyrodnicze NPN.

 

CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO

Dostrzeganie niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku na skutek działalności człowieka.

Niekorzystne zmiany w środowisku powstałe na skutek działalności człowieka.

Obserwacje bezpośrednie.

Wywiad z mieszkańcami.

Dostrzega i wymienia niekorzystne zmiany w środowisku wywołane działalnością człowieka.

Kształtowanie proekologicznego stylu życia.

Zasady życia w zgodzie z przyrodą.

Opracowanie gazetki z przesłaniem do innych (wyd. grupowe). Gromadzenie okazów przyrody, pamiątek z odbytych wycieczek.

Rozumie potrzebę oszczędzania wody, energii oraz konsekwencje wynikające z jej marnotrawstwa. Zna argumenty przemawiające za proekologicznym stylem życia, potrafi je przekazać.

Rozumienie znaczenia wpływu codziennych czynności na stan środowiska

Odpady i ich rodzaje.

Analiza składników kosza na śmieci.

Ma świadomość wpływu codziennych działań człowieka na środowisko.

Kształtowanie współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Działania mające na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego.

Opracowanie  regulaminu zdobycia odznaki ,,Przyjaciela Przyrody”

Dostrzega dobre i złe zachowania względem przyrody. Bierze udział w akcjach ekologicznych, których celem jest zachowanie czystości środowiska, np. ”Sprzątanie Świata"

Poznanie źródeł zanieczyszczeń powietrza.

Ochrona  powietrza przed zanieczyszczeniami.

Znajomość źródeł zanieczyszczeń powietrza w najbliższej okolicy.

Wymienia zagrożenia spowodowane zatruwaniem powietrza.

Uświadomienie wpływu hałasu na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Hałas – źródła i kryteria oceny. Pasy zieleni jako ochrona przed hałasem i spalinami.

Obserwacja ulic, ocena natężenia ruchu.

Pomiar natężenia hałasu przy ulicy i w sali p-lnej.

Określa źródła hałasu, potrafi ocenić jego natężenie. Wymienia sposoby walki z hałasem.

 

ŹRÓDŁA I RODZAJE ŚMIECI

Zapoznanie ze sposobem składowania śmieci

Wady i zalety różnych sposobów pozbywania się śmieci.

Wycieczka na wysypisko do Hryniewicz.

Wskazuje wady użytkowanych obecnie składowisk odpadów komunalnych.

Uświadomienie potrzeby i korzyści wynikających z segregowania śmieci.

Segregacja śmieci.

Wspólne zakupy za pieniądze uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych.

Zna metody zmniejszenia ilości odpadów i sposoby osiągania korzyści z ich segregacji.

Poznanie źródeł i mechanizmów zanieczyszczeń środowiska.

Źródła zanieczyszczeń środowiska.

Obserwacje w najbliższym otoczeniu.

Potrafi wymienić źródła i mechanizmy zanieczyszczeń.

Zapoznanie z pojęciami: segregacja, recykling, utylizacja.

Segregacja odpadów i recykling jako sposoby zmniejszenia ilości odpadów i ochrony zasobów naturalnych Ziemi.

Quiz ,,Rady na odpady”. Organizacja kącików recyklingu w przedszkolach. Ogłoszenie konkursu na najlepszy kącik recyklingu w p-lach.

Rozumie pojęcie recyklingu i właściwie je definiuje, rozpoznaje rodzaje opakowań nadających się do recyklingu,

Uświadomienie zagrożenia środowiska nadmiarem odpadów

Rejony ekologicznie skażone w Polsce.

Publikacje, albumy.

Zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z nadmiaru odpadów dla środowiska.

Ukazanie wad i zalet różnych sposobów pozbywania się śmieci.

Metody pozbywania się odpadów na przestrzeni dziejów (od czasów prehistorycznych po czasy współczesne).

Aktywny udział w akcji segregowania śmieci.

Wskazuje możliwość wykorzystania danego odpadu jako surowca wtórnego.

 

NASZ DOM - ZIEMIA

Kształtowanie umiejętności orientacji w terenie w oparciu o zjawiska naturalne.

Kierunki świata. Orientacja w terenie.

Zabawa badawcza ,,Tropiciele przyrody”.

Potrafi posługiwać się kompasem, wyznaczyć kierunek północy i południa w terenie w oparciu o zjawiska naturalne.

Zapoznanie z pojęciem ,,katastrofa ekologiczna” i wskazanie jej przyczyn.

Największe zagrożenia Ziemi.

Albumy. Filmy obrazujące katastrofy ekologiczne.

Wyjaśnia możliwe negatywne wpływy dzisiejszej cywilizacji na życie na Ziemi.

Uświadomienie największych zagrożeń wynikających z działalności człowieka dla Ziemi.

Rozbudzanie świadomości ekologicznej.

Projekcja filmu ,,Królestwo Zielonej Polany”.

Posiada świadomość ekologiczną i predyspozycje do ekologicznego myślenia.

Propagowanie stylu życia zgodnego z naturą.

Struktury i zależności występujące w środowisku przyrodniczym.

Przegląd piosenki ekologicznej. Najciekawszy strój ekologiczny.

Kształtuje przekonania innych o odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów przyrody.

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Działania na rzecz ochrony środowiska.

Potrafi zaprojektować i wykonać odznakę         " Przyjaciel  Przyrody ". Udział w akcji ,,Dzień Ziemi”, ,,Sprzątanie świata".

Wyjaśnia swój wpływ na środowisko poprzez wykonywanie codziennych czynności.

Zaznajomienie z globusem, mapą, planem, przewodnikiem turystycznym.

Kartografia.

Zabawy z globusem, mapą, planem.

Wie, że globus to model kuli ziemskiej.

Posługuje się kompasem, planem miejscowości, mapą okolicy.

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja

 

            Ewaluację programu stanowią wspólne rozmowy, dyskusje, próby oceny pracy po zajęciach. Inną jej formą jest przygotowanie wystawki fotograficznej po danym przedsięwzięciu lub ukazującej pewien etap prac. Narzędziami sprawdzającymi i badającymi zmiany między osiągnięciami końcowymi a początkowymi będą obserwacje dzieci, skale postaw, wywiady, analiza wytworów dzieci. Formami sprawdzania osiągnięć, umiejętności i wiadomości będą różne konkursy, quizy,  wystawy. Przy ocenianiu postaw będzie brane pod uwagę zaangażowanie dziecka, jego aktywność w realizacji działań, samodzielność w rozwiązywaniu problemów, umiejętność pracy w grupie. Doskonałą oceną są również opinie rodziców i innych nauczycieli.

 

Uwagi dotyczące realizacji programu

 

            Program „Edukacja ekologiczna w przedszkolu” jest przewidziany do realizacji podczas zajęć w grupie dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz dzieci młodszych . Realizacja programu opierać się będzie na metodach i formach aktywizujących sfery emocjonalne i poznawcze dzieci. Program ten to jeden ze sposobów na zdrowe środowisko, ale także pomysł na zintegrowanie życia rodzinnego, atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego i uświadomienie dzieciom własnych możliwości. Konkretne działania na rzecz ochrony środowiska uczą tolerancji, łagodzą agresję, rozwijają umiejętności harmonijnego współistnienia i współdziałania z ludźmi i z przyrodą.

 

 

Program zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2009/2010

 

 

Rada Pedagogiczna                           Rada Rodziców

 

 

 

Literatura:

 

§        Banaszuk P. i in. : W sercu przyrody. Parki narodowe i krajobrazowe województwa podlaskiego. Białystok 2000,

§        Brzeziński A.: Rady na odpady, czyli jak przeżyć inwazję śmieci. Białystok 1998,

§        Drągowski A. Faliński J.,Lenart W. Macioszczyk A.: Podstawy ochrony środowiska. Warszawa1994,

§        Haladyn K.: Ochronę środowiska rozpoczynamy od naszego domu. Wrocław 1992,

§        Jak samodzielnie poznawać przyrodę. pr. zbiorowa pod red. W. Stawińskiego. Warszawa 1992,

§        Jantra H.: Tajemniczy świat ziół. Warszawa 1996,

§        Karaczun Z.: Ochrona środowiska. Warszawa 1999,

§        Kotecka E.: Ochrona przed hałasem.

§        Korzeniowski A.: Ekologia zużytych opakowań. Poznań 1999,

§        Krah – Schmid M.: Podróż kropli wody. Poznań 1995,

§        Maurer G.: I ty chronisz środowisko. Kraków 1991,

§        Mierzwiński A.: 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska. Warszawa 1991,

§        Patterman R.: Zabawy w naturze na każdą porę roku. Kielce 1999,

§        Poskrobko B.: Poznajemy tajemnice przyrody. Przewodnik spacerowania. Białystok 1999,

§        Soida D. Kotynia T.: Edukacja ekologiczna w terenie - pomysły i pomoce. Kraków 1995,

§        Soida D.: Jak z klocków edukację budować. Kraków 1996,

§        Soida D.: Bądź mistrzem – przyjacielem, czyli edukacja ekologiczna na wesoło. Kraków 1996,

§        Sokołowski A. W.: Przyrodnicze obiekty chronione województwa białostockiego. Białystok 1991,

§        Szymanowicz M.: Klęska śmieciucha.

§        Szymanowicz M.: Odkrywam mój świat.

§        Szymańska M.: Ja i mój świat. Warszawa 1999,

§        Traczewska – Zych E.:, Wiśniewski C. Zielnik liści do samodzielnego zbierania i wklejania.

§        Walker J.: Katastrofy ekologiczne. Warszawa 1994,

§        Zygiet J.: ABC recyklingu