Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1778791
  • Do końca roku: 159 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Kartka z kalendarza

 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-07-25

  Imieniny: jakuba, Krzysztofa

Procedury COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

DYREKTORA PRZEDSZKOLA W WITOSZOWIE DOLNYM,

z dnia 28.08.2020r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania w przedszkolu

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W WITOSZOWIE DOLNYM ORAZ PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO: KOMORÓW 1

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19.  

 

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia2020 r. wydanych w związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam się do stosowania w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym PROCEDURĘ FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W WITOSZOWIE DOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola do zapoznania się z Procedurą oraz ich przestrzegania i stosowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2020  i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 10/2020

Dyrektor Przedszkola w Witoszowie Dolnym

dnia 28 sierpnia 2020 r

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W WITOSZOWIE DOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19.

 1. Procedury dotyczące ogólnej organizacji pracy przedszkola

1)   Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.

2)   Na drzwiach  wejściowych znajdują się numery telefonów do: organu prowadzącego, SANEPID-u oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

3)   Temperatura ciała będzie mierzona każdemu pracownikowi lub dziecku po wejściu do przedszkola  oraz w momencie zauważenia złego samopoczucie. ( Zgoda na mierzenie temperatury )

4)   Dzieci nie przebywają w przedszkolu w maseczkach, a pracownicy przedszkola stosują środki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami dotyczącymi poszczególnych stanowisk.

5)   Pracownicy przedszkola muszą stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

- regularnie myją ręce przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnych;

- dezynfekują ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

- informują dyrektora lub osobę zastępująca o wszelkich objawach chorobowych;

- zachowują dystans między sobą minimum 1,5 m.

6)   Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek, ani innych przedmiotów lub tez wynosić z przedszkola.

7)   Pierwszą czynnością po wejściu dziecka do przedszkola jest dokładne umycie rąk wodą z mydłem. Dzieci nie będą miały dezynfekowanych rąk środkiem chemicznym.

8)   Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego zachowując zasadę dystansu między grupami

9)   Dzieci, jeżeli tylko będą pozwalały na to warunki atmosferyczne wychodzą do ogrodu przedszkolnego oraz na plac zabaw. Na placu zabaw przebywają dzieci wyłącznie z jednej grupy.

10)  Plac zabaw jest zamknięty dla osób z zewnątrz.

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci oraz przebywania w przedszkolu osób z zewnątrz
  1. Dzieci starsze (4-, 5-, 6-latki) są odbierane przez pracownika przedszkola w drzwiach wejściowych.
  2. Dzieci najmłodsze (3-latki) są przyprowadzane do przedszkola przez jednego opiekuna , który po wejściu do budynku w holu przedszkola dezynfekuje ręce oraz jest zobowiązany do noszenia maseczki ochronnej. Dzieci odbierane są  przez wyznaczonego pracownika ,  przebierane w szatni a następnie zaprowadzone do sali .
  3. Dzieci młodsze przynoszą podpisany worek, w którym będą :

- wygodne ubranie na zmianę;

- obuwie zamienne – wsuwane lub na rzepy (prosimy, aby buty nie były na sznurówki);

- chusteczki mokre i suche (1 x miesiąc).

 1. Dzieci starsze przynoszą obuwie zamienne – wsuwane lub na rzepy.
 2. Opiekun dziecka z najmłodszej grupy może przebywać w przedszkolu jedynie w holu. Pobyt ten należy ograniczyć też do niezbędnego minimum.
 3. W holu  może przebywać maksymalnie 4 osoby dorosłe, które zachowują między sobą i innymi dziećmi dystans społeczny min. 1,5m. Pozostałe osoby oczekują na zewnątrz przedszkola, również z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5m.
 4. W czasie pracy przedszkola drzwi wejściowe pozostają zamknięte.
 5. Dyrektor przedszkola i pracownik monitorują osoby chcące wejść do przedszkola (osądzają ich zasadność, pilnują zasad dezynfekcji).
 6. Po okresie przejściowym , jakim jest miesiąc wrzesień, wszystkie dzieci są odbieranme i porzyprowadzane do drzwi głównych przdszkola . Odbierane i przyprowadzane przez pracownika przedszkola .

Procedura odbioru dziecka z placówki:

1.  Rodzic powiadamia domofonem pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka.

2. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych oczekujących Rodziców.

3. Pracownik placówki odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce i pomaga ubrać się w szatni i prowadzi do Rodzica.

4. Wszelkie informacje Rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, domofon lub bezpośrednio od pracownika odprowadzającego dziecko, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

 1. Procedury postępowania na poszczególnych stanowiskach pracy

1)      Każdy pracownik przedszkola ma ściśle określone miejsce pracy, którego nie powinien opuszczać i przemieszczać się w inne miejsca

2)      Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

- sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewniają bezpieczne korzystanie z pomieszczeń, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu;

- płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy i produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;

-plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

- pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawice, fartuch ochronny i przyłbice oraz płyn do dezynfekcji rąk;

- pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom;

oraz:

- nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

- prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

- kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

- współpracuje ze służbami sanitarnymi;

- instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

- informuje rodziców o obowiązujących procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.

3)      Nauczyciele:

- sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z procedurą i innymi przepisami bhp;

- dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

- wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w trakcie zajęć;

- dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy, szczególnie w szatni i w ogrodzie przedszkolnym;

- dbają o to, aby dziecko, wychodzące do innego pomieszczenia na zajęcia specjalistyczne, przed opuszczeniem sali i po powrocie umyło ręce wodą z mydłem.

4)      Pracownik administracji  korzysta ze swojego gabinetu, ma kontakt z dyrektorem.

5)      Pomoc nauczyciela wspiera nauczycieli w opiece nad dziećmi w  grupie.

6)      Woźna oddziałowa jest obecna w sali zabaw jej przyporządkowanej:

- przynajmniej raz dziennie dezynfekuje zabawki, natomiast o najmniej dwa razy dziennie dezynfekuje klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie, ze szczególnym uwzględnieniem blatów stolików, urządzenia sanitarne w łazience, wietrzy pomieszczenia co najmniej raz na godzinę;

- myje poręcze po każdym korzystaniu ze schodów przez poszczególne grupy;

- myje ciągi komunikacyjne po każdym dniu;

- myje i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem;

w trakcie swojej pracy używa środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice);

- myje naczynia z użyciem detergentów i wyparza po każdym posiłku.

7)      Osoba wyznaczone przez dyrektora pełni dyżur w szatni i odprowadza dzieci, przebrane przez opiekuna, do ich sal, a po południu przyprowadza do szatni z sali.

8)      Pracownicy wydawalni :

- przygotowują posiłki przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny;

- dezynfekują ręce przed każdym wejściem do wydawalni;

- swoje obowiązki wykonują w pomieszczeniu wydawalni;

- myją ręce zgodnie z instrukcją;

- po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne i inne urządzenia kuchenne.

 

 1. Działania prowadzone przez przedszkole w sytuacji zauważenia niepokojących objawów występujących przy zakażeniu koronawirusem

1) Zobowiązujemy wszystkich pracowników przedszkola i rodziców do informowania o  stanie zdrowia.

2) Za sytuację niepokojącą uznajemy uporczywy kaszel, katar lub gorączkę powyżej 37,5

3) W sytuacji zauważenia tych objawów izolujemy dziecko do osobnego pomieszczenia (gabinet logopedy)  w obecności osoby , która będzie posiadała odpowiednie zabezpieczenie (środki ochrony osobistej) i natychmiast wzywamy rodziców.

4) Zobowiązujemy rodziców do przekazania nam informacji o stanie zdrowia dziecka w dniu następnym

5) W przypadku pracownika natychmiast izolujemy go do momentu opuszczenia przedszkola, zobowiązujemy do powiadomienia o swoim stanie zdrowia w dniu następnym.

 

Rodzic potwierdza zapoznanie się z Procedurą, podpisując Oświadczenie (załącznik nr 1 ) w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

 

 

Witoszów Dolny, dn…………….

 

Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna dziecka, które uczęszcza do Przedszkola w Witoszowie Dolnym

 

 1. Zapoznałem(am) się i akceptuję zasady funkcjonowania przedszkola wprowadzone w związku z zagrożeniem zarażeniem COVID-19
 2. Jestem świadomy(a) o możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie i moich domowników, jak również pracowników przedszkola COVID-19.
 3. Zostałem(am) poinformowany(a), że w po wejściu do budynku przedszkola niezwłocznie dezynfekuję ręce oraz przebywam w maseczce ochronnej. Po przebraniu dziecka w szatni przekazuję je wyznaczonemu pracownikowi, który zaprowadza dziecko do sali.
 4. Ani ja, ani moi najbliżsi (osoby zamieszkujące pod tym samym adresem) nie są objęci kwarantanną lub izolacją ze względu na zakażenie COVID-19.
 5. Jestem świadomy(a), że podanie nieprawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia mojego dziecka i sytuacji epidemicznej mojej rodziny może narazić na zarażenie, izolację lub kwarantannę wszystkich pracowników przedszkola, ich rodziny, jak również rodziny dzieci przebywających w tej samej grupie.
 6. Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe, bez gorączki, uporczywego kaszlu, kataru.
 7. W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu gorączki lub innych niepokojących objawów chorobowych, zobowiązuję się do jak najszybszego odbioru dziecka z przedszkola. Mam świadomość, że o odesłaniu dziecka z przedszkola zostaną poinformowani inni rodzice dzieci z tej samej grupy.
 8. Zobowiązuję się do poinformowania w dniu następnym Dyrekcji przedszkola o stanie zdrowia dziecka odebranego z objawami choroby.
 9. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast poinformuję Dyrekcję przedszkola.

 

 

……………………………………………………………….

                                                                                                   (podpis rodzica/prawnego opiekuna)