Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1655112
  • Do końca roku: 309 dni
  • Do wakacji: 116 dni
 • Kartka z kalendarza

 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2024-02-26

  Imieniny: Bogumiła, Eweliny

Roczny Plan Pracy Przedszkola 2023/2024

Roczny plan pracy Przedszkola w Witoszowie  Dolny  na rok szkolny 2023/ 2024

 

Planowane działania

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

WARTOŚCI

Analiza podstawy programowej, wyszukanie treści podstawy, które pozwolą na omawianie wskazanych w kierunkach polityki państwa wartości.

Realizacja tematów kompleksowych sprzyjających zrozumieniu przez dzieci wartości i kształcenie umiejętności odróżniania dobra od zła

Na bieżąco

Wszyscy nauczyciele

Ustalenie zasad, które regulują zachowanie w dzieci w przedszkolu,;

 

 Zdefiniowanie wybranych wartości zgodnych z kanonem edukacji klasycznej PIĘKNO, DOBRO, PRAWDA 

Wprowadzenie dziecka w świat wartości poprzez wskazanie relacji między:

 • prawdą a fałszem (wartościami logiczno-poznawczymi);
 • dobrem a złem (wartościami etycznymi);
 • pięknem a brzydotą (wartościami estetycznymi).

 Opracowanie „Przedszkolnego kodeksu przedszkolaka”

 

Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania – przygotowanie formy graficznej na salach

 

 Obcowanie ze sztuką jako źródłem piękna (malarstwo, teatr, muzyka)

- Dobór literatury dziecięcej jako pomocy w zrozumieniu i przyjęciu systemu wartości. Korzystanie z projektu „Mądre bajki z całego świata” https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/baza-wiedzy/Jak_Znalezc_Dobry_Moment_Na_Rozmowe_O_Uczuciach_I_Emocjach_Z_Dziecmi

-

Dobro, prawda, piękno  w wierszu i piosence” -wewnętrzny przegląd

Na bieżąco

 

ZDROWIE

Promowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

 

 

 

 

 

Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci

 

 

 

 

 

Kształtowanie pozytywnego nastawienia dzieci do przyrody i rozbudzanie wrażliwości ekologicznej, czyli życia w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym.

Rozwijanie różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu

-

Codzienna realizacja ćwiczeń porannych

Systematyczne stosowanie zestawów zabaw ruchowych (5,6l  - zestawów ćwiczeń gimnastycznych)

Codzienna realizacja zabaw ruchowych – minimum dwie zabawy dziennie

 

- „Sportowe Przedszkole” – program rekreacyjno sportowy (zajęcia sportowe z instruktorem w przedszkolu)

 

- „Piramida Zdrowego żywienia” – realizacja programu dotyczącego zdrowego żywienia (przy udziale katedry SGGW)

- Wyrabianie pozytywnego stosunku do pożywienia zawierającego potrzebne dla zdrowia składniki

- Rozmowy dla dzieci na temat kultury spożywania posiłków

 

Organizacja zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii, metody „Uważność żabki”

czytanie dzieciom literatury terapeutycznej.

Zorganizowanie „Kącika relaksacji/wyciszenia” w salach

 

Organizowanie zajęć i aktywności ekologicznych

 

Udział w projektach i konkursach związanych z ochroną przyrody i ekologią

 

Rozwijanie współpracy z Ogrodem Botanicznym PAN

Na bieżąco

 

Wszyscy nauczyciele

Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie rozwoju mowy przez logopedę .

 

- ustalenie zasad diagnozy indywidualnej,

 - wybór narzędzi do rozpoznania indywidualnego,

 - przeprowadzenie we wszystkich grupach diagnozy :

Do 30 października – wstępnej,

Do 1 marca – półrocznej,

Do 30 czerwca – końcoworocznej.

 

Przeprowadzenie WOPFU, Analiza potrzeb dzieci ze SPE, modyfikacja IPET -ów (w uzasadnionych przypadkach)

 

Przedstawienie wyników diagnoz rodzicom

 

Zajęcia logopedyczne – przeprowadzenie badań przesiewowych ; prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych wg. programu pracy logopedy

Na bieżąco

 

BEZPIECZEŃSTWO

Dbałość o bezpieczeństwo i upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci

 

 

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa w sali, ogrodzie i poza terenem przedszkola

 

Przeprowadzenie próbnego alarmu – zapoznanie dzieci z jego przebiegiem

Na bieżąco

 

Wszyscy nauczyciele

Bezpieczeństwo w sieci:

 

Wprowadzenie dziennika elektronicznego jako formy dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz podstawowego środka komunikacji z rodzicami -

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie rodziców z dziennikiem elektronicznym jako formą komunikacji z przedszkolem.

 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych zawartych w dzienniku i organizacja pracy w dzienniku elektronicznym.

 - zadania nauczyciela:

 • Dokonywanie  wpisów i korekta błędów w dzienniku.
 • Sprawdzanie obecności
 • Komunikacja z rodzicami
 • Prowadzenie obserwacji
 • Zapisywanie planów pracy
 • Wykorzystywanie wydruków i zestawień w codziennej pracy

 

 • zgłaszanie nieobecności,
 • Komunikacja z nauczycielami i dyrektorem

 

Na bieżąco

 

 

 

EDUKACJA

Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształcenie ich zainteresowań z zakresu pojęć matematycznych z wykorzystaniem zabaw edukacyjnych z elementami kodowania, programowania.

 

Systematyczne prowadzenie zajęć i zabaw matematycznych z wykorzystaniem naturalnych okazów np. owoce, kasztany, przedmioty użytku codziennego.

Na bieżąco

Wszyscy nauczyciele

 

„Radzę sobie w sytuacjach trudnych” –nauka rozwiązywania konfliktów (odwoływanie się do doświadczeń dzieci, dokonanie oceny sytuacji, scenki dramowe, rozwój empatii, tolerancji i wrażliwości w celu zapobieganiu zachowaniom

dyskryminującym) oraz analiza bieżących problemów wychowawczych, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w celu

ustaleniu działań i profilaktyki.

 1. „Zabawy przeciw agresji”-realizacja cyklu zabaw
 2. „Emocje”- scenki dramowe pozwalające na rozpoznawanie i

nazywanie emocji.

3. Tworzenie sytuacji pozwalających dzieciom na poznawanie

swoich mocnych i słabych stron.

 1. „Dobrze – źle”- mapy zachowań (tygodniowo lub cyklicznie),

zapisywanie na dużych arkuszach zaobserwowanych zachowań negatywnych i pozytywnych.

Na bieżąco

Wszyscy nauczyciele