Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

Koncepcja Pracy Przedszkola


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA


2012-2017I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Gminne w Witoszowie Dolnym jest placówką publiczną, organem prowadzącym jest Gmina Świdnica, a nadzorującym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Przedszkole od 1 wrzenia 2002 usytuowane jest w piętrowym budynku należącym do Szkoły Podstawowej. Przedszkole zajmuje część parteru, są dwie sale zabaw, szatnia, łazienka dziecięca oraz gabinet dyrektora. W przedszkolu od 1.wrzesnia 2013 roku funkcjonują trzy  oddziały. Łącznie do przedszkola może uczęszczać 75 dzieci. Placówka zaopatrzona w sprzęt i pomoce, urządzona funkcjonalnie.

 

 W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.

 

Kadra pedagogiczna składa się z czterech  osób: trzech nauczycielek i dyrektora. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne. Dwóch nauczycieli to nauczyciele mianowani,  jeden dyplomowany oraz stażysta . Personel techniczny przedszkola to woźna oddziałowa na ½ etatu.

 

W przedszkolu działa Rada Rodziców, której przedstawiciele podejmują działania mające na celu poprawienie warunków do wychowania i nauczania. Współpracują z dyrekcją przedszkola przy opiniowaniu i zatwierdzaniu podstawowych dokumentów.

 

Przedszkole posiada opracowane dokumenty:

 

Statut Przedszkola

 

Koncepcje pracy przedszkola

 

Pięcioletni Program Rozwoju Przedszkola

 

Plan współpracy z Radą Rodziców

 

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

Plan Nadzoru Pedagogicznego

 

Roczny Plan Pracy.

 

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie. Większość rodziców to osoby nie pracujące zawodowo, dlatego też mają małe możliwości finansowe. Jest to jedyna tego typu placówka w Witoszowie Dolnym.

 


II. Wizja przedszkola.

 

PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM DOBREJ ZABAWY, MĄDROŚCIĄ, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ

 


III. Misja przedszkola.

 

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wy-chowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

 

 

 

Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola.

 

            Kadra pedagogiczna tworzy życzliwa i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizacje i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

 

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowania oraz atrakcyjne zabawki, gry dydaktyczne zachęcają do swobodnej zabawy.

 


Istota procesów zachodzących w przedszkolu i ich procesy.

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych, proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada te gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizacje podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

 

 

 

 Nasze zasady są następujące:

 

 Zaspakajamy potrzeby dziecka

 

 Organizujemy jego aktywność

 

 Indywidualizujemy oddziaływanie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka

 

 Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko

 

Integrujemy proces wychowania i edukacji.

 

 Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej i kulturalnej.

 

Placówka propaguje dbałość o zdrowie i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. Dzieci obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać szanować a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspakajania potrzeb. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.

 

Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.

 

Nauczyciele kształtują tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

 

 

 

 Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci coraz chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

 

Współdziałamy z rodziną dziecka, społecznościom lokalną;

 

Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

 

Rodzice, poprzez obserwacje osiągnięć dzieci, zmiany wizualne w przedszkolu oraz prowadzone programy chętniej oddają swoje pociechy pod nasza opiekę. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w nowo wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Promujemy osiągnięcia dzieci w środowisku.

 


Dziecko w naszym przedszkolu:

 

· czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,

 

· jest akceptowane takie, jakie jest,

 

· ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

 

· jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,

 

· uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,

 

· uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

 

· poznaje swoje prawa i obowiązki,

 

· osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

 

 

 

Rodzice w naszym przedszkolu:

 

· obserwują swoje dzieci w działaniach i włączają się w różne aktywności,

 

· otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,

 

· współpracują z nauczycielami w celu ujednolicenia procesów wychowawczych i edukacyjnych,

 

· otrzymują pomoc specjalistów,

 

· wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,

 

· aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

 

· są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

 

 

 

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 

· są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,

 

· wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,

 

· współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

 

· pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,

 

· aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,

 

· stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

 

· doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

 


IV. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Przedszkole włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza, Zbiórka nakrętek plastikowych, zbiórka zabawek dla Domu dziecka. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne: Sprzątanie świata, dzień wody, ziemi, zbiórka baterii, pomoc zwierzętom w okresie zimy, współpraca z Nadleśnictwem, Policja, Strażą Pożarną, Miejska Biblioteką, Biblioteka szkolną, ze Szkołą Podstawową, Gimnazjum, Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczną, Teatrem Lalek w Wałbrzychu, Krakowie – teatr „Kropa”, Filharmonia Sudecką .

 

V. Cele i zadania

 

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 

· Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

 

· Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

 

· Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

 

· W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.

 

· Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.

 

· W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

 

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 

· Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

 

· W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami

 

i wzmacniania ich ról.

 

· Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

 

· Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

 

4. Zarządzanie przedszkolem

 

· Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

 

· Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.

 

· Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

 

 

 

 

 

VI. Kierunki realizacji koncepcji pracy.

 

Promocja zdrowia i ekologia

 

Rozwijanie uzdolnień

 

Edukacja przez sztukę

 

Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji

 

Edukacja Europejska.

 


VII. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 

· poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne ( metoda projektu)

 

· wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci, ( montaż antywłamaniowych drzwi wejściowych)

 

· wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,

 

· zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,

 

· zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,

 

· zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

 

· upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,

 

· prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,

 

· wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,

 

· stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

 

· wzbogacanie księgozbioru dla dzieci i nauczycieli

 

· zagospodarowanie zielonego terenu przy przedszkolu – plac zabaw

 

 

 

 VII.  Model absolwenta.

 

 Nasz absolwent jest:

 

· dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

 

· ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

 

· potrafi współdziałać w zespole

 

· wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,

 

· jest aktywny, samodzielny,

 

· twórczy i otwarty,

 

· wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

 

· akceptuje zdrowy styl życia,

 

· umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,

 

· stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

 

· ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,

 

· odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

 

· ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 


VIII. Elementy składowe koncepcji.

 

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.

 

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

 

Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola

 

i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

 

· Programie profilaktycznym

 

· programie ekologicznym

 

· Programie współpracy z rodzicami i środowiskiem

 

· Pięcioletnim i rocznym programie rozwoju, które stanowią integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

 

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 

 

 

 XI. Metody stosowane w przedszkolu.

 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

Do tego celu wykorzystujemy następujące metody:

 

Wprowadzanie dziecka w świat pisma J. Majchrzak

 

Metoda Dobrego Startu   M. Bogdanowicz

 

Techniki W, Scherborne

 

Metoda M. Montessori

 

Metodyka nauczania matematyki wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

 

Matoda P. Dennisona – kinezjologia edukacyjna

 

Metoda Klanzy

 


ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY NA LATA 2012-2017:

 

 W zakresie bazy:

 

Sukcesywne zagospodarowanie  ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny,

 

Sukcesywne wyłożenie powierzchni miękkiej w ogrodzie

 

Wymiana  szafek w sali

 

Wymiana oświetlenia w salach

 

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 

Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

Wdrażanie innowacji pedagogicznej

 

Cykliczne spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

 

 

 

 W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 

Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,

 

Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,

 

 

 

Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor;

 

 

 

 

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 

Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem

 

Współpracowanie z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń

 

i poszukiwaniu nowych metod pracy.,

 

Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych,

 

Podjęcie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu .

 


PROMOCJA PLACÓWKI w ŚRODOWISKU LOKALNYM:

 

· Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

 

· Prowadzenie kroniki przedszkola

 

· Organizacja uroczystości między przedszkolnych,

 

· Prowadzenie strony internetowej placówki,

 

· Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,

 

· Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,

 

· Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 

· Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, logo przedszkola itp.).

 

 

 

 ZADANIA NA LATA 2012-2017

 

2012/2013

 

1.Pobudzanie i wyzwalanie zainteresowań książką jako źródła wiedzy o świecie i informacji z różnych dziedzin życia.- Książka Nasz Przyjaciel , który uczy , bawi i wychowuje”

 

2013/2014

 

3.Edukacja zdrowotna i aktywność ruchowa , odporność psychiczna i fizyczna warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego . Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych , propagowanie zdrowego stylu życia , kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kierowanie się zasadami bezpieczeństwa - Dbam o swoje zdrowie

 

2014/2015

 

2. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej poprzez poznanie legend, tradycji i obyczajów ludowych .

 

2015/2016

 

Jestem Polakiem I Europejczykiem – podróże przez kraje Unii Europejskiej.

 

2016/17

 

Mały badacz i odkrywca- rozwijanie twórczych postaw dziecka , talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanie

 

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ, EWLUACJA KONCEPCJI

 

Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję

 

Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego,

 

Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i wprowadzenie koniecznych zmian.

 

Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian , ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych

 

Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji , wnioski do planowania pracy w latach następnych.

 

 Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji.