Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1778842
  • Do końca roku: 159 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Kartka z kalendarza

 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-07-25

  Imieniny: jakuba, Krzysztofa

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM

PROFILAKTYCZNY

 

PRZEDSZKOLA W WITOSZOWIE DOLNYMdzieci

 

 

Główne cele programu:

 

1. Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla     wszystkich przedszkolaków.

2. Promocja zdrowego stylu życia.

3. Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców,    

    wychowanków.

 

Założenia Programu:

 

Profilaktyka, to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniem oraz reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Celem profilaktyki jest ochrona dzieci, wychowanków przed  zakłóceniami rozwojowymi, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych w literaturze przedmiotu jako zachowania ryzykowne.

Głównym założeniem programu jest przygotowanie dziecka do tego, by potrafiło współżyć z innymi, poznało zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w równych sytuacjach.

Realizatorami programu są wszyscy pracownicy przedszkola, a w szczególności nauczyciele i dyrektor przedszkola. Zakładamy równie_ współprace z rodzicami, osobami i instytucjami zajmującymi się profilaktyka i wychowaniem.

 

Cele ogólne Programu:

 

1. Promocja zdrowego stylu życia.

2. Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla wszystkich przedszkolaków.

3. Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

4. Kontynuacja współpracy z Policją  i Strażą Pożarną.

5. Rozwijanie umiejętności poprawnego komunikowania się i zachowań na co dzien.

6. Stosowanie zasad bezpieczeństwa, poruszania się w przedszkolu i poza nim.

7. Kształtowanie umiejętności analizy i oceny przedstawionej sytuacji.

8. Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.

 

Cele szczegółowe Programu:

 

1. Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej i czynnej postawy w dążenia do zachowania zdrowia.

2. Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.

3. Rozwijanie aktywności ruchowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się w grupie, w trakcie wycieczek, spacerów.

5. Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń.

6. Wzmacnianie poczucia wartości i budowa pozytywnego obrazu siebie.

7. Wskazywanie właściwych rozwiązań w równych sytuacjach życiowych.

8. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z rówieśnikami.

 

Metody realizacji Programu:

 

1. Metody podające:

1) pogadanka,

2) opowiadanie,

3) opis,

4) objaśnienie (wyjaśnienie).

2. Metody problemowe:

1) klasyczna metoda problemowa,

2) aktywizujące (gry dydaktyczne, inscenizacje, dyskusja dydaktyczna, metoda

sytuacyjna)

3. Metody praktyczne:

1) pokaz,

2) ćwiczenia,

3) trening.

 

Formy realizacji Programu:

 

 Do realizacji treści zawartych w programie należy wykorzystać każdą sprzyjającą sytuację dydaktyczno-wychowawcza. Do form organizacyjnych służących realizacji programu należą:

1. Zabawy zaspokajające psychiczne, społeczne i fizyczne potrzeby dziecka (z uwzględnieniem zabaw twórczych):

1) zabawy konstrukcyjne,

2) zabawy manipulacyjne,

3) zabawy tematyczne – zabawy w role

4) zabawy ruchowe.

2. Gry i zabawy dydaktyczne.

3. Zajęcia planowo-organizacyjne.

4. Prace dzieci.

5. Pantomima, drama.

6. Wycieczki i spacery.

7. Uroczystości przedszkolne.

8. Kontakty indywidualne.

 

Współpraca z Rodzicami:

 

1. Wspólne podejmowanie decyzji dotyczących niektórych aspektów życia

przedszkolnego.

2. Włączanie rodziców do wspólnego udziału w życiu Przedszkola, w tym w uroczystościach, imprezach, piknikach, spotkaniach przedszkolnych.

3. Pedagogizacja rodziców w ramach spotkań z nauczycielami i specjalistami: policja, psychologiem, pedagogiem.

 

Efekty wdrażania Programu:

1. Wspólne podejmowanie z rodzicami dzieci decyzji dotyczących niektórych aspektów życia przedszkolnego.

2. Modyfikowanie niepodanych lub nieodpowiednich zachowań dzieci.

3. Wyposażenie dzieci i rodziców w wachlarz właściwych nawyków higienicznych i _żywieniowych i konsekwentne realizowanie ich w domu i w przedszkolu.

4. Umiejętne rozwiązywanie przez dzieci problemów i konfliktów.

5. Zbudowanie klimatu zaufania miedzy nauczycielem - rodzicem - dzieckiem mającym problemy.


Ewaluacja:

  Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzone w zależności od zainteresowań dzieci, inwencji nauczyciela oraz warunków i środków dydaktycznych, jakimi dysponuje przedszkole.

Treści z zakresu programu profilaktyki nie będą stanowić odrębnego bloku tematycznego do realizacji. Okazja do ich wprowadzenia będą zajęcia i zabawy poświecone różnorodnej tematyce i kształtujące wszechstronne umiejętności dziecka.

Członkowie Rady Pedagogicznej podejmować będą dyskusje, wymieniać poglądy i opinie w ramach spotkań Rady Pedagogicznej.

Rodzicom rozdana zostanie anonimowa ankieta na temat efektów wdrażania Programu.

 

Szczegółowa realizacja Programu:

 

Cele i zadania

Formy realizacji

 

Osoby odpow.

 

Uświadomienie dzieciom

potrzeby dbania o własne

zdrowie.

 

- dostarczanie dzieciom wzorców właściwego

zachowania się w domu i w przedszkolu

 

- nauczyciele,

- personel obsługi,

- rodzice

Zachęcanie do mówienia

umiarkowanym głosem.

 

- czynne uczestnictwo dzieci w zabawach

organizowanych przez nauczycielkę (zabawy

ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych,

spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu)

- nauczycielki

wszystkich

oddziałów

 

Wdrażanie dzieci do

hartowania i częstego

korzystania ze świeżego

powietrza, ubierania się

odpowiednio do temperatury.

 

- uczenie się ubierania odpowiednio do pogody

(wykorzystanie zabaw dydaktycznych)

- codzienne korzystanie ze swie_ego powietrza

(spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie

przedszkola)

- pielęgniarka,

- personel

przedszkola

- nauczycielki

 


Zachęcanie dzieci do

zjadania  przygotowanych posiłków w odpowiednich

porach.

 

- w aktywnej współpracy z rodzicami uświadamianie dzieciom konieczności spożywania warzyw i

owoców , jako źródła cennych witamin (poprzez

spożywanie w przedszkolu, własnoręczne

przygotowywanie surówek i zajęcia gospodarcze w

„Kąciku przyrody”)

 

- nauczycielki

wszystkich oddziałów

- intendent

- dyrektor

- rodzice

 

Kształtowanie nawyków

korzystania z zabiegów

higienicznych.

- systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania

zabiegów higienicznych, mycia rak przed posiłkami i

po wyjściu z toalety

- szczotkowania zębów

- nauczycielki

- asystentki

nauczycielek

- rodzice Kształtowanie nawyków

korzystania z zabiegów

higienicznych.

 

Uświadomienie dzieciom

konieczności niezbędnych

wizyt u lekarza, stomatologa.

 

- rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza i w

gabinecie stomatologicznym, stałego kontrolowania

jakości zębów – spotkanie z lekarzem – wycieczka

do gabinetu stomatologicznego, udział_ w

konkursach np. „Biały ząbek”

 

- pielęgniarka

- zaproszony lekarz

- nauczycielki

- rodzice

 

Kształtowanie nawyku

mówienia umiarkowanym

głosem

 

– unikanie hałasu.

- udział_ dzieci w spotkaniach z Przedszkolnym

Teatrem „Dzieci-Dzieciom” na uroczystościach

poświeconych tematyce dot. dbania o zdrowie i

sprawności fizycznej np. ”W zdrowym ciele zdrowia

wiele”

- nauczycielki

poszczególnych

grup

 

Zapobieganie przemocy i

agresji wobec dzieci w

rodzinie.

- baczna obserwacja wszystkich wychowanków,

- poznawanie warunków życia rodzinnego

- reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w

rodzinie oraz organizowanie pomocy doraźnej i

psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

- prowadzenie kart

obserwacji dla

każdego dziecka

przez nauczyciela

- dyrektor

Zapobieganie przemocy i

eliminowanie agresji słownej

i fizycznej wśród

wychowanków przedszkola.

 

- stanowcze reagowanie na sygnały docierające do

nauczyciela w trakcie zabaw i zajęć z dziećmi

- wykorzystanie w pracy przykładów z literatury

- teatrzyki tematyczne i scenki rodzajowe

 

 

- nauczycielki

poszczególnych

grup

Zapobieganie atakom

niszczycielstwa i umyślnego

niszczenia sprzętów i

zabawek w przedszkolu.

 

- zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci w czasie

zabaw dowolnych i podczas pobytu na placu zabaw

 

- nauczycielki

- cały personel

- rodzice

 

Wdrażanie dzieci do

poszanowania cudzej pracy.

 

- pouczające i częste rozmowy z dziećmi

przejawiającymi agresywne formy zachowania oraz

z ich „ofiarami”

 

- nauczycielki

wszystkich

oddziałów

- rodzice

Kształtowanie

podstawowych wartości

społecznych :

__szacunek dla drugiego człowieka

__szacunek dla _życia i zdrowia

__rodzina, ojczyzna

__przyjaźń, koleżeństwo

 

- prowadzenie zajęć w formie pogadanki,

inscenizacje (pedagogika zabawy)

- uświadomienie dziecku jego praw do nietykalności

osobistej i naruszania godności

- przestrzeganie przez wszystkich członków

społeczności przedszkolnej obowiązujących w

przedszkolu dokumentów :

Katalogu Praw Dziecka

Kodeksu Etycznego Nauczyciela Przedszkola

Dekalogu Nauczyciela Pracującego z Dziećmi

- cały personel

przedszkola

- dyrektor

- rodzice

- nauczyciele

 


 

Kształtowanie odpowiedniej

postawy oraz wdrażanie

dzieci do kulturalnego

zachowania się w relacji z

innymi ludźmi (z osobami

dorosłymi i rówieśnikami).

 

Kontynuacja współpracy z Wielkopolskim

Stowarzyszeniem Niewidomych poprzez udział_ dzieci w

konkursach rysunkowych na temat „Biała laska pomaga

niewidomym”

- dawanie przykładu osobistego przez nauczycielki i

pozostały personel

- cały personel

przedszkola

- nauczycielki

- logopeda

 

Zapobieganie i zaspokajanie

specjalnych potrzeb

edukacyjnych dzieci

mających trudności w nauce

i inne deficyty rozwojowe.

 

- zajęcia wyrównawcze

- terapia logopedyczna

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- spotkania ze specjalistami psychologiem, logopeda

- rozmowy z rodzicami

 

- nauczycielki

- logopeda

- specjaliści

- rodzice

- dyrektor

 

Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju dzieciom uzdolnionym, praca

z dzieckiem zdolnym.

 

Pomoc dzieciom

sprawiającym kłopoty

wychowawcze.

 

- prowadzenie zajęć indywidualnych w ranku i w

trzeciej części dnia

- kontynuacja współpracy z Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna.

 

- nauczycielki

- dyrektor

- specjaliści

- rodzice

 

Wdrażanie dzieci do dbałości

o bezpieczeństwo własne

oraz innych.

 

Kontynuacja współpracy z Policja i Strażą Miejska

Miasta Świdnica:

- dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji

zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc,

umie o nią poprosić;

- orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po

drogach i korzystaniu ze środków transportu;

- zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin

oraz zwierząt i unika ich;

- próbuje samodzielnie i bezpiecznie

organizować sobie czas wolny w przedszkolu i

w domu; ma rozeznanie, gdzie można się

bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

- nauczycielki

- dyrektor

- rodzice

- Straż Miejska

- Policja

 

Program profilaktyczny zatwierdzony Uchwała nr 5a/2009/2010 z dnia 15.02.2010r

 

 

 

Kwestionariusz oceny Programu Profilaktycznego Przedszkola

Konstrukcja Programu

 

tak

 

nie

 

Ewentualne uwagi

Czy Program ma jasno określone

cele ?

 

 

 

Czy jest czytelny i zrozumiały ?

 

 

 

Czy treści są zgodne z podstawa

programowa ?

 

 

 

Czy niesie wartości dostosowane do potrzeb edukacyjnych XXI wieku ?

 

 

 

Czy proponowane metody i formy

pracy dostosowane są do

możliwości rozwojowych dzieci ?

 

 

 

Czy Program zawiera opis

oczekiwanych osiągnięć dzieci ?

 

 

 

Czy Program uwzględnia formy

współpracy z rodzicami ?

 

 

 

Czy proponuje metody diagnozy

osiągnięć dzieci ?

 

 

 

Realność Programu

 

tak

 

nie

 

Ewentualne uwagi

 

Czy cele Programu są zgodne z

ogólna koncepcja pracy przedszkola?

 

 

 

Czy zasoby przedszkola pozwalają

na realizacje Programu ?

 

 

 

Czy proponowany Program jest

zgodny z Twoimi możliwościami,

umiejętnościami i kwalifikacjami ?

 

 

 

Czy Program pozwala na

przystosowanie do warunków

lokalowych ?

 

 

 

Czy daje możliwość indywidualnej

pracy?

 

 

 

Obudowy  Programu

tak

 

nie

 

Ewentualne uwagi

Czy Program ma obudowę

dydaktyczna?

 

 

 

Czy uwzględnia formy współpracy z instytucjami ?