Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1778845
  • Do końca roku: 159 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Kartka z kalendarza

 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-07-25

  Imieniny: jakuba, Krzysztofa

Statut

 

STATUT

 

PRZEDSZKOLA   

W    WITOSZOWIE DOLNYM

 

WITOSZÓW DOLNY 59

58-100 Świdnica

 

 

Przedszkole w Witoszowie Dolnym działa na podstawie:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ze zmianami – Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U.

 

z 2007r. Nr 80, poz. 542 z póź. zm)

 

3. Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego  2007r. zmieniające

 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych

 

szkół (Dz. U. z 2007r. Nr 35, poz. 222).

 

2.         Ustawa z dnia 08.03.1990 r o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z  1996 r , nr 13 , poz. 74 z póź. zm.)

 

3.         Ustawy z dnia 26.11. 1998 r o finansach  publicznych ( tj. Dz. U. z 1998 r  nr 155 , poz. 1014 z póź. zm.)

 

4.Aktu założycielskiego z dnia 04.01.1993r.

 

5.Niniejszego statutu.

  

 

Rozdział I

 

Nazwa przedszkola

 

 

§ 1

 

1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole  w Witoszowie Dolnym

 

1. Przedszkole mieści się w budynku szkolnym położony w  Witoszowie Dolnym 59

 

§ 2

 

1.Przedszkole używa pieczęci prostokątnej o treści:

 

PRZEDSZKOLE

 

W Witoszowie Dolnym Nr 59

 

tel. 853-83-04

 

58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie

 

NIP 884-18-53-449 Reg. 890528393,

 

 

 

Rozdział  II

 

OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

§ 3

 

Statut Przedszkola w Witoszowie Dolnym, Witoszów Dolny Nr 59 58-100 Świdnica

 

 

1.Przedszkole w Witoszowie Dolnym jest placówką oświatowo – wychowawczą działającą jako zakład budżetowy podległy Wójtowi Gminy Świdnica.

 

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje organ prowadzący, którym jest Gmina Świdnica.

 

3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty

 

4. Przedszkole jest placówką publiczną.

 

5. Przedszkole czynne jest  od 7.15 – 15.00

 

6. Wszystkie soboty, niedziele i święta są wolne od pracy.

 

7. Dzienny czas pracy przedszkola ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców. Zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 

8. Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku, z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej w m-cu lipcu lub sierpniu.

 

9.Przerwa wakacyjna ustalona jest przez Organ Prowadzący na wniosek Dyrektora oraz Rady Rodziców

 

§ 4.

 

 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową , której działalność finansowana jest przez :

 

a ) Gminę Świdnica

 

b ) Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu poza podstawę programową  zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Świdnica

 

§  5

 

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne  w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej

 

2. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się :

 

a ) dla dzieci  3 – 4 – letnich                    od godziny 8.00 – 13.00

 

b ) dla dzieci 5 - 6 – letnich               od godziny od 7.45 – 13.00 –ze względu na prowadzoną religię

 

3. Przedszkole na życzenie Rodziców może organizować naukę religii

 

4. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie  przedszkola 

 

( zajęcia taneczno – rytmiczne , języki obce, gimnastyka korekcyjna i inne … )

 

5. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu organizowane są przez osoby zatrudnione w przedszkolu.

 

6. Czas zajęć prowadzonych w przedszkolu  dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi :

 

a ) dla dzieci 3 – 4 letnich  ok. 15 minut

 

b)  dla dzieci  5 – 6 letnich ok. 30 minut

 

7. Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora Przedszkola

 

8.  Zgłaszanie nieobecności :

 

•          W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej przekraczającej 5 dni wychowawca grupy zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do ustalenia jej przyczyny (telefon).

 

•          W przypadku dalszej nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi przedszkola, który kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami telefonicznie lub  kieruje pisemną informację o stwierdzeniu nieobecności dziecka w przedszkolu i podejmuje próby ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji - zawiadomienie może być wysłane listem poleconym.

 

•          Dalszą nieuzasadnioną absencję dziecka nauczyciel zgłasza ponownie dyrektorowi przedszkola, a ten dyrektorowi szkoły podstawowej w rejonie, który podejmuje stosowne kroki z postępowaniem egzekucyjnym włącznie

 

•            Dyrektor monitoruje frekwencję dzieci na zajęciach w przedszkolu– dłuższa (powyżej 1-go m-ca ) absencja dziecka musi być poparta zwolnieniem lekarskim, bądź informacją pisemną rodzica o przyczynach nieobecności tj. karta leczenia szpitalnego, karta pobytu w sanatorium, itp.

 

•          W uzasadnionych przypadkach rodzic może zwolnić osobiście dziecko w trakcie trwania zajęć.

 

•            Spotkanie lub kontakt  z rodzicami w wyżej wymienionych sprawach może  zostać poświadczone w postaci sporządzonej notatki służbowej.


 

Rozdział III

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 6

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz

 

z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych  a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego , koncentrując się na :

 

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 

8.) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

 

W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

 

2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

 

3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

 

4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

 

5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 

Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

 

2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

 

3) samodzielnie korzysta z toalety;

 

4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

 

5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

 

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

 

2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

 

3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

 

4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i

 

obserwowanych zmianach);

 

2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

 

3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się możą zdarzyć.

 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

 

2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

 

3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

 

4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

 

2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

 

3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

 

4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

 

5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

 

2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

 

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

 

2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

 

3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

 

4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

 

2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

 

3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

 

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;

 

2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;

 

3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

 

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

 

2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

 

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

 

2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

 

3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

 

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

 

2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

 

3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;

 

4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

 

5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

 

6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

 

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

 

2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

 

3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

 

4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

 

5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

 

6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

 

7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

 

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

 

2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

 

3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

 

4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

 

5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

Zalecane warunki i sposób realizacji.

 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

 

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

 

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

 

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

 

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

2.   Celem wychowania przedszkolnego zgodnie  z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach  ze środowiskiem społecznym , kulturowym i przyrodniczym

 

3.  Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego

 

4. szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki  oraz  planach pracy ( planach miesięcznych opracowywanych przez nauczycieli poszczególnych oddziałów do 30 każdego miesiąca )

 

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut

 

6. Czas trwania zajęć wychowawczo dydaktycznych z dziećmi powinien być dostosowany  do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi :

 

a)         dla dzieci 3 , 4 – letnich , 15 minut

 

b)         dla dzieci 5 , 6 – letnich ,  30 minut

 

§ 7.

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi , dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych , potrzeb środowiskowych  z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych , a w szczególności :

 

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

 

b)            zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym  jak i psychicznym

 

c)         stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.,

 

d)            współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej w celu udzielania potrzebującym dzieciom doraźnej pomocy materialnej,

 

§ 8.

 

1. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu za ich bezpieczeństwo odpowiedzialna jest przydzielona do grupy i przebywająca przez cały czas z dziećmi – nauczycielka

 

2. Stan urządzenia i sprzętu będącego w wyposażeniu sali zajęć jest oceniany przez nauczycielkę pod kątem bezpieczeństwa dzieci  - ewentualne nieprawidłowości  musza być natychmiast zgłaszane w celu ich usunięcia

 

wyznaczonemu  pracownikowi obsługi )

 

3. Korzystanie z urządzeń znajdujących  się w ogrodzie odbywa się zgodnie z ustalonym  - harmonogramem korzystania z placu zabaw – znajdującym się w holu przedszkola

 

4. Dzieci są zobowiązane przez nauczycielkę do zgłaszania potrzeby wyjścia  z sali do toalety

 

5. W szatni i na głównym holu przedszkola są całodzienne dyżury pracownika obsługi czuwającego nad bezpieczeństwem dzieci podczas przychodzenia i rozchodzenia się do domów,

 

6. Podczas przygotowań do wyjścia poza budynek przedszkola , w szatni może

 

znajdować się  tylko jedna grupa dzieci , którym pomagają ubierać się pracownicy obsługi ,

 

7. Każdorazowe wyjście dzieci poza budynek i powrót do niego powinien być poprzedzony  przeliczeniem dzieci ,

 

8. przed  rozpoczęciem zajęć w ogrodzie nauczyciel sprawdza stan techniczny urządzeń  i rozpoczyna zajęcia po upewnieniu się  , ze teren jest bezpieczny i po poinformowaniu dzieci jak należy korzystać  ze sprzętu ogrodowego,

 

9.Na placu zabaw może przebywać jedna grupa .

 

10. Wyjście grupowe  poza teren przedszkola nauczyciel jest zobowiązany wpisać do dziennika zajęć oraz zeszytu wycieczek wraz z przypuszczalną godziną powrotu . Za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek odpowiada nauczyciel , pod opieką którego są dzieci  , podczas wyjść grupowych nauczycielowi  pomaga pracownik obsługi , przydzielony do danego oddziału

 

11.Wyjazdowe wycieczki z dziećmi mogą odbywać się tylko za pisemną zgodą Rodziców. Pismo od rodziców zawarte jest na druku przedszkolnym, zawierającym : miejscowość , datę , imię , nazwisko dziecka , oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyjazd, miejsce wycieczki ,  czytelny podpis rodzica , prawnego opiekuna .

 

12. Rodzice zobowiązani  są  przestrzegać godzin otwarcia i zamknięcia Przedszkola  Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 

13. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą , zdolną do podejmowania

 

czynności prawnych , upoważnioną na piśmie przez rodziców.

 

14. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu

 

osobistego .Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica lub prawnego

 

opiekuna.

 

15. Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych)

 

do nauczycielki z grupy i pozostać w dokumentacji przedszkola.

 

16. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do

 

przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.

 

17. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określona osobę do jednorazowego

 

odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie

 

pełnomocnictwa w formie pisemnej.

 

18. W przypadku wychowanków domów dziecka , dzieci powinny być przyprowadzane i

 

odbierane przez osoby upoważnione przez dyrektora domu dziecka .

 

19. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej

 

odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić

 

dziecku bezpieczeństwa.

 

20. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany

 

dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia

 

wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 

21. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola,

 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o

 

zaistniałym fakcie.

 

22. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać

 

informacji o miejscu pobytu rodziców ( opiekunów prawnych) , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę.

 

23Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości

 

skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 

24. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być

 

poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

25. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nie

 

upoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję.

 

26. Rodzice ( opiekunowie prawni) dzieci dojeżdżających są zobowiązani do punktualnego

 

przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie.

 

Rozdział   IV

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA  W PSZEDSZKOLU

 

§ 9.

 

1.            Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

 

2.            Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 10.

 

1.         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

 

2.         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 11.

 

1.            Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

 

2.            Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 

3.            Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

 

a)            rodzicami dzieci,

 

b)            poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

 

c)            placówkami doskonalenia nauczycieli,

 

d)         innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

 

e)            organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci

 

§ 12.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

 

a)            dziecka,

 

b)            rodziców dziecka,

 

c)            nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

 

d)         poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

§ 13.

 

1.         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:

 

a)         zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 

b)         porad i konsultacji.

 

2.         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

§ 14.

 

1.         Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

 

2.         Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.

 

3.         Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

 

§ 15.

 

Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

 

§ 16.

 

1.            Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 

2.            Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

3.         W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 

§ 17.

 

1.            Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

 

2.         Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.

 

3.         Zespół tworzony jest dla:

 

a)         dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

 

b)            dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

 

4.         Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

 

5.         Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

 

§ 18.

 

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 

a)            prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,

 

b)            minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 

c)            prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

§ 19.

 

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 

a)            prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,

 

b)            diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,

 

c)            prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,

 

d)            podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

 

e)            współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

 

Rozdział V

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 20

 

1. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty organami przedszkola są:

 

1) Dyrektor,

 

2) Rada Pedagogiczna,

 

3) Rada Rodziców.

 

§ 21

 

1. Dyrektor przedszkola działa w imieniu Gminy Świdnica i:

 

a) ponosi pełną odpowiedzialność za sprawy BHP w placówce,

 

b) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

 

c) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli, d) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 

e) realizuje uchwały Rady Gminy, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte

 

w ramach ich kompetencji,

 

f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola,

 

g) wykonuje obowiązki pracodawcy w stosunku do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela i odrębnymi przepisami

 

h) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

 

- decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki

 

- przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom placówki

 

- występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

 

i) dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczna, radą rodziców i rodzicami.

 

j) przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

 

k)            Przewodzi Radzie Pedagogicznej

 

l)            Kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania dziecka 6 – letniego do podjęcia obowiązku szkolnego,

 

ł)            Podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z Przedszkola w  trakcie roku szkolnego  po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną ,

 

m)            Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp , ppoż,

 

n)            Przestrzeganie postanowień Statutu

 

p)            Administruje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem

 

r)            Prowadzi dokumentację Kancelaryjną zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

§ 22

 

2. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w

 

zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego

 

statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia zgodnie z art.40-43

 

Ustawy o systemie oświaty,

 

2) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce,

 

3) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

4) Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są  protokołowane

 

5)            Uchwały  podejmowane  są zwykle większością głosów w obecności co najmniej 1 / 2 członków Rady  , którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń Rady   , które mogą naruszać  dobro osobiste  dzieci lub ich rodziców  , także nauczycieli  i innych pracowników  przedszkola .

 

6)            Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego

 

7)         Do kompetencji  stanowiących  Rady Pedagogicznej należy :

 

 • Zatwierdzenie planów pracy przedszkola
 • Podejmowanie uchwał  w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych
 • Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy przedszkolaków dziecka w trakcie trwania roku przedszkolnego
 • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • podejmowanie uchwał w prawie zestawu programów wychowania przedszkolnego spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady rodziców. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym, że zmiana w tym zestawie nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

8. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy :

 

 • występuje z umotywowanym wnioskiem do Organu Prowadzącego Przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola
 • Deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
 • Opiniuje ramowy rozkład dnia  przedszkola
 • Opiniuje projekt planu finansowego
 • Opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
 • Opiniuje wnioski o nagrody i wyróżnienia
 • Opiniuje przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi

 

9. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem  posiedzeń Rady Pedagogicznej

 

10. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej  jeżeli jest ona  niezgodna z prawem i powiadamia o tym Organ Prowadzący

 

11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady

 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców ( opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 23

 

3. Rada Rodziców

 

W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

1.         Do kompetencji Rady Rodziców  należy :

 

A ) występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola , organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,

 

B) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego  przedszkola  - obejmującego wszystkie treści i działania  o charakterze wychowawczym skierowane do dziecka

 

C) opiniowanie programu i harmonogramu działań związanych z realizacją programów pracy przedszkola

 

D) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

 

2. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej

 

Regulamin , który ustala między innymi :

 

a)            kadencję , tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców,

 

b)         organa Rady Rodziców , sposób ich wyławiania i zakres kompetencji

 

c)         tryb podejmowania uchwał

 

d)         zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 

2.            Regulamin opracowuje i uchwala Rada Rodziców

 

 

Rozdział VI

 

 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 24

 

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 – 6 lat.

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko ,

 

które ukończyło 2,5 roku.

 

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku , z uwzględnieniem ich potrzeb , zainteresowań i uzdolnień

 

4. Liczba zapisanych dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci,

 

5. Szczegółową organizację  wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa  arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora

 

i zatwierdzony  przez Organ Prowadzący

 

6. W arkuszu Organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności :

 

•          Listę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów ,

 

•          Liczbę pracowników , łącznie z liczbą stanowisk,

 

•          Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący.

 

7. Organizację pracy Przedszkola określa  Ramowy Rozkład Dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej , z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych  , higienicznych  oraz założeń programowych i oczekiwań rodziców ,

 

8. Dyrektor  Przedszkola , powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli w zależności od  czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców / prawnych opiekunów

 

9. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej , opiekuńczej i dydaktycznej  wskazane jest , aby nauczyciel ( nauczyciele )opiekował się danym oddziałem  przez cały okres uczęszczania  dzieci do przedszkola .

 

10. Na podstawie Ramowego Rozkładu Dnia  nauczyciele , którym powierzono opiekę nad danym odziałem , ustalają  dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia w planach miesięcznych  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań  dziecka .

 

§ 25

 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

 

a) Podstawy programowej określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

b) Programu wychowania w przedszkolu, wybranego zestawu programów przez radę pedagogiczną.

 

c) Programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

 

2.            Przedszkole prowadzi rekrutację o zasadę pełnej dostępności

 

3.         Do przedszkola przyjmowane są dzieci  w wieku  3 do 6 lat

 

4.         Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje Dyrektor Przedszkola wg posiadanej ilości miejsc,

 

5.         Karty zgłoszeń dziecka do przedszkola wydawane są od 1 do 31  marca , każdego roku w Kancelarii Przedszkola

 

§ 26

 

1. Do realizacji celów statutowych  przedszkole posiada następującą  bazę :

 

- 2 sale dydaktyczne – pomieszczenia przedszkolne oraz 1 sala dydaktyczna zaadoptowana po klasie III  umożliwiają pobyt dzieci w przedszkolu na  jedną zmianę ,

 

-  hol – szatnia , łazienka

 

- gabinet dyrektora

 

- pomieszczenie gospodarcze

 

§ 27

 

1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć , w którym udokumentowany jest

 

przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.

 

2. W przedszkolu prowadzone są dzienniki zajęć dodatkowych.

 

3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

4. Dokumentacje przebiegu nauczania udostępnia się organowi prowadzącemu i sprawującemu

 

nadzór pedagogiczny.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

§ 28

 

 

1. Zasady odpłatności i tryb korzystania z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świdnica, określone są uchwałą Rady Gmina Świdnica z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

2. Żywieniem dzieci w przedszkolu zajmuje się Szkoła Podstawowa,

 

3. Opłaty za posiłki pobierane są w Szkole Podstawowej u pani intendent : do  5  dnia  każdego miesiąca w godzinach ustalonych w porozumieniu z przedszkolem

 

4. W przypadku opłat za żywienie,  Rodzice opłacają faktyczne koszty związane z obecnością dziecka w danym dniu w przedszkolu

 

5. Opłatę za  pobyt dziecka w przedszkolu poza podstawę programową Rodzice wnoszą  do 15 każdego miesiąca na konto Gminy Świdnica zgodnie z zawartym z Dyrektorem Przedszkola  Porozumieniem.

 

 

Rozdział VIII

 

 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 29

 

1.      W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

2.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę  opiekuńczo – wychowawczo  dydaktyczną  zgodnie z obowiązującym programami nauczania , odpowiada za jakość i wyniki tej pracy . Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 

3.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :

 

- poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych  dzieci ,

 

- ustalenia form  pracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci ,

 

- włączenia rodziców w działania przedszkola

 

4.      Obowiązki, prawo i odpowiedzialność nauczyciela:

 

Nauczyciel odpowiada za:

 

a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

 

b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

 

dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci,

 

c) planowanie, prowadzenie i jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej,

 

d) współpracę ze specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda)

 

e) współpracę z instytucjami wspomagającymi prace przedszkola

 

f) pracę wychowawczo – dydaktyczną, którą rejestruje na bieżąco w dzienniku zajęć

 

g) plany miesięczne zgodne z podstawą programową, systematyczne planowanie

 

h) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dzieci oraz dokonywanie

 

diagnozy celem zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci,

 

i) prowadzenie innej dokumentacji dotyczącej pracy pedagogicznej z dziećmi i rodzicami, które uchwala Rada Pedagogiczna. udział w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej ,

 

- aktywnego uczestnictwa w WDN na terenie placówki oraz  w różnych formach doskonalenia zawodowego poza jej terenem ,

 

- systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej ,

 

- współdziałania z nauczycielem współprowadzącym grupę , oraz nauczycielami innych oddziałów ,

 

- dokonywania ewaluacji pracy wychowawczo- dydaktyczno –– opiekuńczej  ,

 

- dokonywania ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy dziecka ,

 

-  podejmowanie działań w zakresie  integracji ze środowiskiem rodzinnym  dziecka ,

 

- współdziałania ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno – pedagogiczno – zdrowotnej ,

 

- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami ,

 

- wykonywanie poleceń dyrektora związanych z organizacja pracy w placówce ,

 

- przestrzegać godzin wydawanych posiłków zgodnie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu

 

-przestrzeganie przepisów bhp , ppoż

 

- znać i przestrzegać przepisów wynikających z prawa oświatowego ,

 

-dbać o wygląd estetyczny ,

 

- przestrzegać dyscypliny pracy

 

- sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach.

 

5.             Nauczyciel ma prawo :

 

- realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia , wychowania i opieki,

 

- znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego ,

 

- podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania ,

 

-decydowania o doborze metod i form pracy

 

- opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki ,

 

- ubieganie się o kolejne szczeble awansu zawodowego ,

 

- możliwości prawidłowego przebiegu stażu ,

 

- do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy ,

 

- znajomości systemu motywującego do pracy ,

 

- publikowania ,materiałów związanych z wykonywaną pracą ,

 

- modyfikowania programu rozwoju placówki ,

 

- promowania swoich działań w środowisku lokalnym ,

 

- uczestnictwa w szkoleniach , warsztatach , WDN , zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami placówki , zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli na dany rok szkolny ,

 

-uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami ,

 

- dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych , zgodnie z potrzebami przedszkola ,

 

- wynagrodzenia za swoją pracę ,

 

6.             Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami), w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci , ujednolicenia procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola , w szczególności organizują:

 

 • zebranie ogólne rodziców – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku,
 • zebrania oddziałowe – co najmniej 2 razy w roku,
 • konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców (opiekunów prawnych)
 • systematycznie , w miarę potrzeb,
 • zajęcia otwarte dla rodziców (opiekunów prawnych) – co najmniej jeden raz w roku,
 • uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców (opiekunów prawnych)
 • oraz najbliższych członków rodziny – według harmonogramu,
 • „kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki ,
 • realizowanych zadania, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach – na bieżąco,
 • spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi – w miarę potrzeb.

 

7. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców (opiekunów prawnych) w różnych sprawach

 

dotyczących pracy oddziału i przedszkola.


§ 30

 

1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną , w tym :

 

 • sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań,
 • kieruje wychowanków na badania psychologiczno –pedagogiczne ,
 • realizuje orzeczenia i wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 • 2. Współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza :
 • prowadzi oświatę zdrowotną ,
 • pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych,
 • organizuje narady szkoleniowe i konsultacje z udziałem specjalistów ,
 • organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

 

§ 31

 

1.      W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownik obsługi.

 

2.      Zadaniem innych pracowników obsługi jest utrzymanie placówki i jego otoczenia a ładzie i czystości.

 

3.      Przestrzeganie przepisów prawa

 

4.      Dochowania tajemnicy ustawowo chronionej

 

5.      Zachowanie uprzejmości życzliwości w kontaktach ze współpracownikami, zwierzchnikami ,

 

6.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

 

7.      Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego

 

§ 32

 

Zadania i czynności wykonywane przez pracownika obsługi – sprzątaczka:

 

1.Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń, najbliższego otoczenia przed wejściem do budynków oraz pomieszczenia do przechowywania urządzeń

 

i środków przeznaczonych do sprzątania,

 

Sprzątanie :

 

A)

 

 • zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg,
 • odkurzanie i pranie wykładzin, tapicerki krzeseł i foteli,
 • wycieranie kurzu w meblach i na meblach, na parapetach, urządzeniach telefonicznych, urządzeniach elektrycznych i sprzęcie komputerowym (z wyłączeniem monitorów), z parapetów i grzejników, obrazów, zabawek pomocy dydaktycznych,
 • usuwanie zabrudzeń z  mebli, gablot, drzwi, lamp,
 • mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek,  sedesów, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach i łazienkach,
 • 1raz w tygodniu zmiana ręczników ,
 • 1raz na miesiąc generalne porządki - mycie okien w razie potrzeb, mycie listew, lamp oświetleniowych, mycie zabawek, sprzętów, mebli, za meblami.
 •  mycie mydelniczek oraz luster,
 •  mycie, ścian pokrytych glazurą, drzwi i ościeżnic oraz okien,
 • stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, łazienkach i kuchni,
 • opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych pojemników,
 • sprzątanie pomieszczeń dodatkowych w czasie pełnienia zastępstwa na czas nieobecności w pracy innej sprzątaczki,
 • odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi środków chemicznych

 

B)

 

 • kwitowanie pobieranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości sprzętów , pomocy , znajomość stanu posiadania ,
 • dbałość o posiadany sprzęt do pracy ,
 • zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmioty znajdujące się w przedszkolu ,
 • odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe , sprzęt do sprzątania i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania ,

 

C)

 

 • pomoc nauczycielom podczas wychodzenia na spacer oraz wykonywania innych czynności
 • pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór ,
 • opieka w czasie spacerów i wycieczek ,
 • pomoc przy myciu , czynnościach samoobsługowych w toalecie ,
 • sprzątanie „ po wydarzeniach  „
 • podawanie do sal herbaty i pomoc dzieciom podczas posiłku,
 • pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających ,
 • nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci,
 • dbałość o estetyczny wygląd własny,
 • dyżury w szatni , pomoc w ubieraniu się dzieciom
 • dbać o dobre imię placówki
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora 

D)       

 

1.Utrzymanie w czystości obejścia przedszkola

 

 • zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, solą w okresie zimy w zależności od potrzeb, całego terenu należącego do przedszkola dla zapewnienia bezpiecznego przejścia,
 • podlewanie i pielęgnowanie roślin należących do przedszkola/ w ogródku przedszkolnym/,
 • utrzymanie w czystości pojemnika na śmieci , wywożenie go w wyznaczone miejsce ,
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy , 

2.Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taka częstotliwością, aby przydzielone do sprzątania pomieszczenia i teren przed wejściem do budynków, były utrzymane w nienagannym porządku i czystości.

 

3. Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości.

 

4. Zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach.

 

5. Współpraca z drugim pracownikiem sprzątającym, a także z użytkownikami pomieszczeń poprzez natychmiastowe reagowanie na bieżące potrzeby przez nich zgłoszone.

 

Obowiązki pracownika – przestrzeganie przepisów BHP i P-poz. :

 

- odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości , oszczędne gospodarowanie nimi,

 

- zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń , uszkodzeń sprzętu znajdującego się zarówno w salach jak i przed budynkiem przedszkolnym ,

 

- przestrzeganie przepisów BHP , ppoż , oraz dyscypliny pracy ,

 

§ 33

 

1.         Do odpowiedzialności i obowiązków instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe należy:

 

a)             Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za

 

ich jakość.

 

b)             Rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków.

 

c)             Dokumentowanie zajęć. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie

 

napotykają dzieci

 

d)             Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

e)         Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia

 

społecznego.

 

Prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za:

 

a)         Życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój

 

powierzonych jego opiece dzieci

 

b)         Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do

 

pracy w należytym stanie

 

§ 34

 

1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej,

 

do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców (opiekunów

 

prawnych).

 

ROZDZIAŁ IX

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW I DZIECI

 

§ 35.

 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) maja w szczególności prawo do:

 

 • rzetelnej informacji o dziecku , jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
 • pomoc ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych ,
 • uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno –pedagogiczna,
 • pomocy w kontaktach ze specjalistami : psychologiem, logopedą,
 • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.
 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi i programu rozwoju Przedszkola i planów pracy w danym oddziale
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ,
 • uzyskiwania porad i wskazówek do pracy z dzieckiem od nauczyciela ,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi Przedszkola wniosków z obserwacji pracy Przedszkola ,
 • Rodzice za szczególne zaangażowanie się we wspieranie pracy Przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego  list pochwalny  od Dyrektora Przedszkola  lub Rady Rodziców

2. Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa

obowiązek między innymi do :

 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka , mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 • zapewnienia dzieciom 5, 6 – letnim regularnego uczęszczania na zajęcia,
 • zapewniają regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola
 • zgłaszają ustnie lub telefonicznie przyczyny nieobecności dziecka w przedszkolu do 5 dni
 • obowiązkowo dokonują usprawiedliwienia co najmniej trzydniowej nieobecności dziecka  na zajęciach w formie pisemnej, w okresie do pięciu dni od ostatniego dnia nieobecności
 • wszystkie pojedyncze nieobecności powinni usprawiedliwiać w formie ustnej.
 • regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych ,

3. Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy :

 

 • przestrzeganie niniejszego Statutu
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty , przybory i pomoce
 • respektowanie uchwał Rady Rodziców , Rady Pedagogicznej
 • obowiązek czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych ,
 • respektowanie godzin otwarcia i zamknięcia Przedszkola
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście , ewentualnie przez osobę upoważnioną przez rodzica / prawnych opiekunów, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu poza realizację podstawy programowej zgodnie z zawartym z Dyrektorem Przedszkola: „ Porozumieniem”
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych  i chorobach zakaźnych,

 

4.         Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego             oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego             rozwoju

 

§ 36.

 

1. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu

 

opiekuńczo – edukacyjnego uwzględniając zasadę:

 

a) zaspakajania potrzeb dziecka,

 

b) aktywności,

 

c) indywidualizacji,

 

d) organizowania życia społecznego,

 

e) integracji.

 

2. Dziecko ma prawo do:

 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania,

 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

 

3) akceptacji takim jakim jest,

 

4) własnego tempa rozwoju,

 

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

 

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw,

 

7) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

 

8) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, przy równoczesnym prawie do nauki

 

regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

3. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 

1) szanowania wytworów innych dzieci,

 

2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

 

3) przestrzegania zasad higieny osobistej.

 

4. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek

 

a) przestrzeganie Kodeksu Przedszkola

 

b) poszanowanie mienia w przedszkolu

 

c) stosowanie się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli

 

dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej

 

§ 37

 

1. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie na początku roku szkolnego – wrzesień.

 

ROZDZIAŁ X

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

§ 38

 

1.         Do Przedszkola uczęszczają  dzieci w wieku od 3 do 6 lat

 

2.             Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do Przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w danym roku  kalendarzowym , w którym kończy 10 lat . Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego Dyrektor przekazuje właściwej

obwodowo szkole ,

3.         Dzieci do Przedszkola przyjmowane są zgodnie z Rozporządzeniem MEN „ w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli „ ( Dz. U. z  2001 r , nr 61 , poz.624 ) , oraz uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola w Witoszowie Dolnym  .

 

4.            Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożona w określonym terminie

 

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola”

 

5.         W przypadku gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc Dyrektor może odstąpić od powołania komisji kwalifikacyjnej

 

6.         W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: dyrektor, przedstawiciel rady rodziców, przedstawiciel rady pedagogicznej

 

7.         Na wniosek Dyrektora przedstawiciel Organu Prowadzącego

 

8.         Komisji Kwalifikacyjnej przewodniczy Dyrektor Przedszkola

 

9.            Kryteria przyjęć dzieci do Przedszkola w Witoszowie Dolnym  :

 

 • dzieci 6 – letnie , odbywające roczne przygotowanie  przedszkolne,
 • dzieci 5 – letnie , odbywające roczne przygotowanie przedszkolne
 • dzieci matek , ojców samotnie wychowujących dzieci ,
 • dzieci matek i ojców  , wobec  których orzeczono znaczny lub
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą  niezdolność
 • do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji  na podstawie
 • odrębnych przepisów ,
 • dzieci z rodzin zastępczych,
 • dzieci ze wskazaniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ,
 • dzieci obojga rodziców pracujących,
 • dzieci , które uczęszczały do Przedszkola
 • dzieci  z rodzin wielodzietnych

 

10.            Odwołania dotyczące przyjęć do Przedszkola rozpatruje w / w Komisja

 

11.       Decyzje komisji są nieodwołalne.

 

12.            Przedszkole zapewnia i przestrzega Konwencji o Prawach Dziecka , a w szczególności :

 

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej ,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb , życzliwego i podmiotowego traktowania  ,
 • poszanowania godności osobistej ,
 • partnerskiej rozmowy na każdy interesujący dziecko temat , akceptowania jego osoby , zainteresowań ,
 • godnego i  spokojnego , zgodnego z ramowym rozkładem dnia , spożywania posiłków

( nie poganiania) ,

 

13.            Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w następujących przypadkach :

 

 • nieterminowego wnoszenia ustalonych opłat przez rodziców / prawnych opiekunów, z tytułu „ usług świadczonych przez przedszkole poza realizację podstawy programowej „
 • nie usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Przedszkolu , trwającej dłużej niż 14 dni ,
 • w przypadku gdy rodzice / prawni opiekunowie dziecka nie stosują się do zapisów niniejszego Statutu ,
 • nie przestrzeganie godzin pracy Przedszkola

Dziecko może być zawieszone w możliwości korzystania w przypadku:

 

 • wszawicy
 • choroby zakaźnej
 • sytuacji rodzinnej zmuszającej do zawieszenia
 • O zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola decyduje dyrektor.

 

14.       Decyzja Rady Pedagogicznej w sprawie podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka , wychowanka Przedszkola jest ostateczna .

 

15. Dodatkowe kryteria lub zmiany w ogólnych zasadach przyjęć dzieci do przedszkola ustala

 

powołana na dany rok szkolny komisja kwalifikacyjna.

 

16. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu

 

całego roku.

 

§ 39

 

1. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w

 

przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w oddziale przedszkolnym.

 

2.Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku

 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego , są

 

obowiązani do zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole

 

podstawowej oraz zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

4. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) naukę w szkole podstawowej może rozpocząć

 

dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje dojrzałość do podjęcia nauki

 

szkolnej potwierdzona badaniami w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

5. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor

 

szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

6. Dziecko, które wcześniej zostało przyjęte do szkoły podstawowej , jest zwolnione z obowiązku

 

odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 

Rozdział XI

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 40

 

1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 41

 

1.      Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

2.      Obsługę  finansowo – księgową prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy , ul Głowackiego 4, 58 – 100 Świdnica

 

3.      Przedszkole może tworzyć środki specjalne, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 42

 

1.      Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –

 

2.      dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

 

3.      Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone poprzez uchwały rady pedagogicznej.

 

4.      Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być

 

sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 43

 

1.      Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2013r