Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

Deklaracja dostępności

Przedszkole w Witoszowie Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole.witoszow.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Piotrowska , e-mail: przedszkole.witoszow@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748538304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole w Witoszowie Dolnym usytuowane jest w Witoszowie Dolnym 59, 58-100 Świdnica

1. Do budynku prowadzi wejście główne .

2. Przedszkole jest ogólnodostępne w godzinach pracy. Aby dostać się do budynku, należy zadzwonić domofonem  usytuowanym na ścianie na wysokości ok. 140 cm (po lewej stronie drzwi) dzwoniąc do  wybranego oddziału
3. Budynek jest dwupoziomowy, niepodpiwniczony.
4. W budynku na parterze znajduje się korytarz, wiodący do szatni i pomieszczeń oddziałów przedszkolnych.
5. Aby dostać się na korytarz 1 piętra należy pokonać schody lub istnieje mozliwośc zastosowania schodołazika.
5. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
6. Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak parkingu z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. 
8. W budynku brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
9. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych .