Przedszkole w Witoszowie Dolnym

Rozkład Dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym

7.00 –  8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy i czynności swobodnie podejmowane przez dzieci. Udział dzieci w zabawach inspirowanych przez nauczycielkę. Zabawy i zajęcia indywidualne i w małych grupach. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa. Planowanie czynności na cały dzień.

8.00 – 13.00 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 8.45

Zabawy integracyjne w grupie i ćwiczenia  wspierające rozwój dziecka (np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcje, grafomotorykę). Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Zabawy dowolne, kontakty indywidualne, rozmowy kierowane, zabawy dydaktyczne, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.

8.45 – 9.00

Zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych, ćwiczenia logorytmiczne.

9.00 – 9.30 

Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne i sanitarne. Śniadanie – kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych. Prace porządkowe po śniadaniu. 

9.30 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne organizowane wg założeń podstawy programowej zgodnie programem wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych. Tworzenie okazji do działań z wykorzystaniem róznych technik twórczych.

10.00 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne organizowane wg założeń podstawy programowej zgodnie z programem wychowania przedszkolnego – dzieci starsze.

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela – dzieci młodsze.

10.30 – 12. 00

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Prace porządkowo-gospodarcze. Swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego lub organizowane przez nauczyciela. Obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na powietrzu, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe ze śpiewem i tańcem.

12.00 – 12.30

Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne i sanitarne. Obiad – kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych. Prace porządkowe po obiedzie.

12.30 – 13.00

Odpoczynek dzieci z wykorzystaniem technik relaksacyjnych; słuchanie muzyki. Słuchanie głośnego czytania przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej.

13.00 – 14.00 

Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe. Indywidualna praca stymulująca lub korekcyjno-kompensacyjna. Kontakty indywidualne.

14.00  – 14.30 

Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne i sanitarne. Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków. Prace porządkowe po podwieczorku. 

14.30 – 16.30 

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.